Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverfassungsgericht - Tyskland.) – mål som inletts av Heinrich Weiss m.fl.

(Mål C-493/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Ekonomisk och monetär politik – Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 – Giltighet – Program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna – Artiklarna 119 FEUF och 127 FEUF – ECB:s och Europeiska centralbankssystemets befogenheter – Upprätthållande av prisstabilitet – Proportionalitet – Artikel 123 FEUF – Förbud mot monetär finansiering av medlemsstaterna i euroområdet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverfassungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber

Ytterligare deltagare i rättegången: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank

Domslut

Det har vid prövningen av frågorna 1–4 inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna, i dess lydelse enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017.

Fråga 5 kan inte upptas till sakprövning.

____________

(1 ) EUT C 402, 27.11.2017.