Language of document :

Beroep ingesteld op 2 december 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-131/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot overdracht van de voor de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van het door het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) herberekende voorstel

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 15 juni 2011 tot intrekking en ter vervanging van het voorstel voor de overdracht van verzoekers pensioenrechten in het kader van zijn verzoek uit hoofde van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, dat een nieuw voorstel bevat berekend op basis van de op 3 maart 2011 vastgestelde AUB;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.