Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.11.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-132/11)1

(Henkilöstö — Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta — Kanne, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa — Asianajajan allekirjoitus on erilainen kuin alkuperäisessä kirjeitse toimitetussa kannekirjelmässä – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Mitättömyys)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin hiljaisesti kantajan vaatimus saada kirjallisesti tiedot ennen vuotta 2005 ja vuosina 2005–2010 kertyneiden niiden vuosilomapäivien määrästä, joihin kantajalla oli oikeus hakemuksen tekopäivänä, ja niiden vuosilomapäivien määrästä, joihin kantajalla on oikeus vuoden 2010 loppuun mennessä, ja vaatimus näiden lomapäivien pitämiseksi, sekä niiden syiden ilmoittamiseksi, joiden vuoksi tällaiset hakemukset voitaisiin mahdollisesti hylätä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 23.