Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-132/11)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od podpisu na origináli žaloby zaslanej poštou – Omeškanie žaloby – Zjavná neprípustnosť – Neexistencia)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým zamieta žiadosť žalobcu po prvé, aby mu písomne oznámila počet pracovných dní ročnej dovolenky, ktoré nadobudol pred rokom 2005 a v rokoch 2005 až 2010, a na ktoré mal nárok v dobe, keď podal svoju žiadosť, ako aj počet pracovných dní dovolenky, na ktoré by mal žalobca nárok do konca roku 2010, po druhé, aby si všetky tieto dni vybral a po tretie, aby mu boli oznámené dôvody pre prípadné zamietnutie jeho žiadosti

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 23.