Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(plenum)

den 11 december 2013

Mål F‑130/11

Marco Verile och Anduela Gjergji

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem – Förordning om anpassning av storleken på avgiften till unionens pensionssystem – Anpassning av de försäkringstekniska värdena – Krav på att anta allmänna genomförandebestämmelser – Tillämpning i tiden av de nya allmänna genomförandebestämmelserna – Återkallande av ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Lagenlighet – Villkor”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, av Marco Verile och Anduela Gjergji med yrkande om ogiltigförklaring av de beslut av den 20 respektive 19 maj 2011 genom vilka Europeiska kommissionen återkallade det första förslaget om fastställande, på deras begäran, av antalet tillgodoräknade pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem och delgav dem var sitt nytt förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår till följd av överföringen av de pensionsrättigheter som de hade förvärvat i nationella pensionssystem innan de tillträdde en tjänst vid kommissionen.

Avgörande:      Europeiska kommissionens beslut av den 20 maj 2011 och den 19 maj 2011 riktade till Marco Verile respektive Anduela Gjergji ogiltigförklaras. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Marco Veriles och Anduela Gjergjis rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag till överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91; bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förfarande – Fastställande av kapitalvärdet på de pensionsrättigheter som förvärvats i det nationella systemet – De nationella myndigheternas behörighet – Beräkning av det antal tillgodoräknade pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas i unionens pensionssystem – Institutionernas behörighet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

3.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Omräkningsfaktorer som ska tillämpas vid beräkningen av pensionsgrundande tjänsteår – Tillämpning av nya omräkningsfaktorer vid den tidpunkt då förslaget om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår accepterades

1.      Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår utgör en åtgärd som går den tjänsteman som har ingett en begäran om överföring av sina pensionsrättigheter emot. Ett sådant förslag utgör en ensidig åtgärd som går att skilja från det processuella sammanhang i vilket den aktualiseras och som vidtas med stöd av en normbunden behörighet som institutionen har getts enligt lag, eftersom den följer direkt av den individuella rättighet som artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna uttryckligen tillerkänner tjänstemän och anställda när de tillträder en tjänst i unionen.

(se punkterna 40, 41 och 55)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 11 december 2012, Rocchi och Falcone mot kommissionen, F‑122/10 (överklagat till tribunalen, ännu ej avgjort, mål T‑103/13 P), punkterna 37−39

2.      I artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna görs det en klar åtskillnad mellan, å ena sidan, överföring från unionens pensionssystem i artikel 11.1 och, å andra sidan, överföring till unionens pensionssystem i artikel 11.2.

Det försäkringstekniska värde som avses i artikel 11.1 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och det uppräknade kapitalvärde som avses i artikel 11.2 utgör två olika rättsliga begrepp, som vart och ett omfattas av regelverk som är oberoende av varandra.

Det försäkringstekniska värdet framstår nämligen, inom tjänsteföreskrifternas rättsområde, som ett självständigt begrepp som är specifikt för unionens pensionssystem. Det definieras i artikel 8 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Det uppräknade kapitalvärdet definieras inte i tjänsteföreskrifterna, och inte heller dess beräkningsmetod anges däri. Skälet till detta är att beräkningen av detta värde och formerna för att kontrollera denna beräkning omfattas enbart av de berörda nationella eller internationella myndigheternas behörighet.

Vad beträffar de behöriga nationella eller internationella myndigheternas beräkning av det uppräknade kapitalvärdet, med avseende på en överföring till unionens pensionssystem, fastställs detta kapitalvärde på grundval av tillämplig nationell rätt och enligt de metoder som fastställs i denna rätt eller, vad beträffar en internationell organisation, i dess egna regler, och inte på grundval av artikel 8 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och enligt den räntesats som fastställs i denna bestämmelse.

Vad beträffar beräkningen av det antal tillgodoräknade pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas i unionens pensionssystem, vilken är en separat beräkning från beräkningen av det uppräknade kapitalvärdet, konstaterar personaldomstolen att det varken i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna avseende överföringar till unionens pensionssystem eller i någon annan bestämmelse i tjänsteföreskrifterna uttryckligen föreskrivs en skyldighet att tillämpa den räntesats som avses i artikel 8 i samma bilaga vid beräkningen av antalet tillgodoräknade pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem.

I samband med tillämpningen av artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och särskilt med avseende på uppräkningen av omräkningsfaktorerna vid en överföring till unionens pensionssystem, med hänsyn till den nya räntesats på 3,1 procent som föreskrevs i artikel 8 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna till följd av ikraftträdandet av förordning nr 1324/2008 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2008 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, åligger det institutionen under dessa omständigheter, enligt nämnda artikel 11.2 som hänvisar till allmänna genomförandebestämmelser för dess tillämpning, och även i enlighet med rättssäkerhetsprincipen, att ändra gällande allmänna genomförandebestämmelser och upprätta en ny tabell över försäkringstekniska värden.

(se punkterna 77, 79−81, 88 och 90)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 2013, Časta, C‑166/12, punkt 24

Förstainstansrätten: 18 december 2008, Belgien och kommissionen mot Genette, T‑90/07 P och T‑99/07 P, punkterna 56 och 57, och där angiven rättspraxis

3.      Enligt en allmänt erkänd princip, och om inte annat har föreskrivits, är en ny bestämmelse omedelbart tillämplig på de situationer som kommer att uppkomma och på de framtida verkningarna av situationer som, även om de inte är definitiva, har uppkommit under den gamla bestämmelsens giltighetstid.

För att situationen för en tjänsteman eller en anställd som ingett en begäran om överföring av pensionsrättigheter till unionens pensionssystem ska anses helt ha uppkommit under giltighetstiden för de försäkringstekniska värdena som framgår av tabeller som bifogats de allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna avseende överföring av pensionsrättigheter, som kommissionen antog år 2004, ska det fastställas att den berörda personen, senast dagen före ikraftträdandet av de nya omräkningsfaktorer som föreskrivs i de allmänna genomförandebestämmelser som kommissionen antog år 2011, det vill säga den 31 mars 2011, hade godtagit det förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som vederbörande hade fått enligt 2004 års allmänna genomförandebestämmelser.

Tillämpningen av de omräkningsfaktorer som föreskrivs i bilaga 1 till 2011 års allmänna genomförandebestämmelser, före ikraftträdandet av dessa allmänna genomförandebestämmelser den 1 april 2011, på tjänstemän eller anställda som har godtagit ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår före den 1 april 2011 medför med nödvändighet ett åsidosättande av dessa tjänstemäns eller anställdas berättigade förväntningar.

(se punkterna 94, 99, 101 och 107)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 13 juni 2012, Guittet mot kommissionen, F‑31/10, punkterna 47 och 66, och där angiven rättspraxis