Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

12 decembrie 2013

Cauza F‑133/11

BV

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Numire – Candidați înscriși în listele de rezervă ale concursurilor al căror anunț a fost publicat anterior intrării în vigoare a noului statut – Încadrare în grad – Principiul egalității de tratament – Discriminare pe motiv de vârstă – Libera circulație a persoanelor”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care BV solicită în esență anularea deciziei Comisiei Europene de a o numi funcționar stagiar, întrucât această decizie a stabilit încadrarea sa în gradul AD 6 treapta 2, precum și obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia:      Respinge acțiunea. BV suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană. Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Candidați care au reușit la un concurs, înscriși pe liste de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006, dar numiți după această dată – Dispoziţii tranzitorii de încadrare în grad – Putere discreționară a legiuitorului

[Statutul funcționarilor, art. 31 alin. (1); anexa XIII, art. 13 alin. (1); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

2.      Funcționari – Egalitate de tratament – Tratament diferit al diverselor categorii de persoane angajate de Uniune în materie de garanții statutare – Lipsa discriminării

3.      Funcționari – Concurs – Organizare – Condiții de admitere și modalități – Putere de apreciere a autorităţii împuternicite să facă numiri – Limite – Cerințe legate de posturile care trebuie ocupate și de interesul serviciului

[Statutul funcționarilor, art. 27 primul paragraf și art. 29 alin. (1); anexa III]

4.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziţii tranzitorii de încadrare în grad – Candidați care au reușit la un concurs, înscriși pe liste de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006, dar numiți după această dată – Aplicare a noilor dispoziții – Discriminare pe motiv de vârstă – Inexistenţă

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 13 alin. (1); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

5.      Funcționari – Repartizare – Corespondenţă între grad și post – Încredințare unui funcționar a unor atribuții superioare gradului său după recrutare – Lipsă de incidență asupra legalității deciziei de încadrare în grad la recrutare

[Statutul funcționarilor, art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1) și art. 62 primul paragraf; anexa I; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

6.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziţii tranzitorii de încadrare în grad – Candidați care au reușit la un concurs, înscriși pe liste de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006, dar numiți după această dată – Aplicare a noilor dispoziții – Încălcarea principiului liberei circulații a lucrătorilor – Inexistenţă

[art. 45 TFUE; Statutul funcționarilor, art. 32; anexa XIII, art. 13 alin. (1)]

1.      Potrivit articolului 31 alineatul (1) din statut, candidații înscriși pe o listă de candidați eligibili la încheierea unui concurs și selectați de autoritatea împuternicită să facă numiri pentru a fi numiți în posturi vacante sunt numiți în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul concursului la care au fost acceptați. Totuși, în cadrul reformei statutului adoptate prin Regulamentul nr. 723/2004, legiuitorul a inserat în statutul menționat anexa XIII, al cărei articol 13 alineatul (1), ca dispoziție tranzitorie cu caracter special, prevede, ca derogare de la norma cu caracter general prevăzută la articolul 31 alineatul (1) din statut, că funcționarii înscriși pe o listă de candidați eligibili a concursurilor de nivel A 7/A 6 înainte de 1 mai 2006 și recrutați după această dată sunt încadrați în gradul AD 6.

(a se vedea punctul 39)

2.      Principiul general al egalității de tratament și al nediscriminării impune ca situații comparabile să nu fie tratate în mod diferit, cu excepția cazului în care o diferențiere este justificată în mod obiectiv. Astfel, nu pot fi puse în discuție diferențele de statut existente între diversele categorii de persoane angajate de Uniune, fie în calitate de funcționari propriu‑ziși, fie în una dintre diferitele categorii de agenți a căror activitate este reglementată de Regimul aplicabil celorlalți agenți, definiția fiecăreia dintre aceste categorii fiind corespunzătoare unor nevoi legitime ale administrației Uniunii și naturii sarcinilor, permanente sau temporare, pe care trebuie să le îndeplinească.

În consecință, situația funcționarilor recrutați după reușita la un concurs și care urmează să aibă o carieră în cadrul instituțiilor ocupând succesiv un anumit număr de posturi nu poate fi comparabilă, în ceea ce privește încadrarea în grad și în treaptă cu ocazia recrutării, cu situația unor agenți temporari angajați pentru exercitarea unei anumite activități.

(a se vedea punctele 46-48)

Trimitere la:      

Tribunalul de Primă Instanță: 9 februarie 1994, Lacruz Bassols/Curtea de Justiție, T‑109/92, punctul 87

Tribunalul Funcției Publice: 17 noiembrie 2009, Palazzo/Comisia, F‑57/08, punctul 38; 9 decembrie 2010, Ezerniece Liljeberg și alții/Comisia, F‑83/05, punctul 93

3.      Sub rezerva respectării articolului 27 primul paragraf și a articolului 29 alineatul (1) din statut, care urmăresc să asigure recrutarea unor funcționari care au calitățile cele mai înalte, autoritatea împuternicită să facă numiri dispune de o largă putere de apreciere pentru a determina criteriile de capacitate impuse de posturile care trebuie ocupate și pentru a determina, în funcție de aceste criterii și, mai general, în interesul serviciului, condițiile și modalitățile de organizare a unui concurs. Alegerea pe care o permite această largă putere de apreciere trebuie să fie efectuată întotdeauna în funcție de cerințele legate de posturile care trebuie ocupate și, mai general, de interesul serviciului.

(a se vedea punctul 50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 februarie 1997, Petit‑Laurent/Comisia, T‑211/95, punctul 54

4.      Se încalcă principiul egalității de tratament nu numai atunci când două categorii de persoane, ale căror situații de fapt și de drept nu prezintă diferențe esențiale, beneficiază de un tratament diferit, ci și atunci când situații diferite sunt tratate în mod identic.

Totuși, atunci când un anunț de concurs, publicat în scopul recrutării de funcționari de un anumit grad, impune candidaților să îndeplinească o condiție minimă de experiență profesională, trebuie considerat că acei candidații care au reușit la acest concurs, oricare ar fi vârsta lor și experiența lor profesională anterioară, se află într‑o situație identică în ceea ce privește încadrarea lor în grad. Astfel, tabelul de corespondență care figurează la articolul 13 alineatul (1) din anexa XIII la statut este vădit străin de orice luare în considerare, directă sau indirectă, a vârstei funcționarilor recrutați.

În consecință, candidații care au reușit la un concurs, înscriși pe liste de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutați după această dată, care au intrat în cadrul funcției publice europene după ce au dobândit, în afara instituțiilor, o experiență profesională substanțială nu vor putea aspira, în rest situațiile fiind egale, la perspective profesionale echivalente cu cele ale candidaților care au reușit la un concurs și care au intrat mai devreme în cadrul funcției publice menționate, întrucât, în principiu, cariera celor dintâi va fi mai scurtă decât cariera celor din urmă. Totuși, această împrejurare nu este specifică unei discriminări pe motiv de vârstă, ci este legată de împrejurările proprii fiecăruia dintre acești candidați care au reușit la un concurs.

(a se vedea punctele 56 și 58-60)

Trimitere la:

Curte: 22 decembrie 2008, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, C‑443/07 P, punctul 83

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, De Bustamante Tello/Consiliul, T‑368/03, punctul 69; 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctul 89

5.      Rezultă din articolul 7 alineatul (1) coroborat cu articolul 62 primul paragraf din statut, în temeiul căruia funcționarul are dreptul la remunerația aferentă gradului și treptei sale, că, după stabilirea gradului și, prin urmare, a nivelului salarial al funcționarului, acestuia nu i se poate atribui un post care nu corespunde acestui grad. Altfel spus, gradul și, în consecință, remunerația la care are dreptul funcționarul determină atribuțiile care îi pot fi conferite. Totuși, o împrejurare precum cea în care se află un funcționar care, la puțin timp după recrutare, ar fi primit funcții de conducere care nu corespund celor ce trebuie încredințate în mod normal unui funcționar de gradul său și în care, ca urmare, remunerația percepută nu ar fi conformă cu nivelul prestațiilor sale nu ar fi relevantă decât împotriva deciziei prin care acest funcționar a fost numit în funcție ulterior recrutării sale. În schimb, această împrejurare nu are nicio incidență asupra legalității deciziei care a avut ca obiect și ca efect numai încadrarea în grad și în treaptă a funcționarului atunci când acesta a fost recrutat.

(a se vedea punctele 64 și 66)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, Schulze/Comisia, F‑36/05, punctele 80 și 82

6.      Un funcționar nu se poate prevala în mod util de nelegalitatea, în raport cu articolul 45 TFUE, a dispozițiilor articolului 13 alineatul (1) din anexa XIII la statut și ale articolului 32 din același statut. O încălcare a articolului 45 TFUE ar presupune ca aceste dispoziții să facă să depindă încadrarea în grad și în treaptă a unui funcționar recrutat prin concurs de experiența profesională, după cum aceasta a fost dobândită într‑un stat membru sau în altul. În plus, funcționarii care au dobândit, înainte de recrutare, o experiență profesională substanțială în afara instituțiilor și funcționarii care și‑au început cariera mai devreme și și‑au dobândit experiența profesională chiar în cadrul instituțiilor menționate sunt două categorii de persoane care nu s‑ar afla într‑o situație comparabilă la aplicarea articolului 13 alineatul (1) din anexa XIII la statut.

(a se vedea punctele 71 și 72)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 17 decembrie 2003, Chawdhry/Comisia, T‑133/02, punctul 113

Tribunalul Funcției Publice: 29 septembrie 2011, Strobl/Comisia, F‑56/05, punctul 87