Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 12. decembra 2013

Vec F‑133/11

BV

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Vymenovanie – Uchádzači zapísaní do rezervných zoznamov výberových konaní, o ktorých oznámenie bolo uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Zaradenie do platovej triedy – Zásada rovnosti zaobchádzania – Diskriminácia na základe veku – Voľný pohyb osôb“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou BV navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Európskej komisie o jeho vymenovaní za úradníka v skúšobnej lehote v rozsahu, v akom bol podľa tohto rozhodnutia zaradený do platovej triedy AD 6, platového stupňa 2, ako aj zaviazať Komisiu na náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. BV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie. Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006, ale vymenovaní až po tomto dátume – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy – Diskrečná právomoc normotvorcu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Rozdielne zaobchádzanie s rôznymi kategóriami osôb zamestnávaných Úniou v oblasti záruk podľa služobného poriadku – Neexistencia diskriminácie

3.      Úradníci – Výberové konanie – Organizácia – Podmienky pripustenia a postupy – Voľná úvaha menovacieho orgánu – Hranice – Požiadavky súvisiace s obsadzovanými pracovnými miestami a záujmom služby

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 prvý odsek a článok 29 ods. 1; príloha III)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006, ale vymenovaní až po tomto dátume – Uplatňovanie nových ustanovení – Diskriminácia na základe veku – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

5.      Úradníci – Pridelenie – Zhoda medzi platovou triedou a pracovným miestom – Pridelenie úradníkovi úloh, ktoré prekračujú jeho platovú triedu, po jeho prijatí do zamestnania – Neexistencia vplyvu na zákonnosť rozhodnutia o zaradení do platovej triedy pri prijatí do zamestnania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 5 ods. 4, článok 7 ods. 1 a článok 62 prvý odsek; príloha I; nariadenie Rady č. 723/2004)

6.      Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006, ale vymenovaní až po tomto dátume – Uplatňovanie nových ustanovení – Porušenie zásady voľného pohybu pracovníkov – Neexistencia

(Článok 45 ZFEÚ; Služobný poriadok úradníkov, článok 32; príloha XIII, článok 13 ods. 1)

1.      Podľa článku 31 ods. 1 služobného poriadku uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov na záver výberového konania a vybraní menovacím orgánom, aby boli vymenovaní na voľné pracovné miesta, sa vymenujú do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na ktorom sa úspešne zúčastnili. V rámci reformy služobného poriadku prijatej nariadením č. 723/2004 normotvorca však doplnil do tohto poriadku prílohu XIII, ktorej článok 13 ods. 1 ako prechodné ustanovenie osobitnej povahy stanovuje, že odchylne od pravidla všeobecnej povahy uvedeného v článku 31 ods. 1 služobného poriadku sa osoby zapísané do zoznamov vhodných uchádzačov platovej triedy A 7/A 6 a prijaté do zamestnania až po tomto dátume zaradia do platovej triedy AD 6.

(pozri bod 39)

2.      Všeobecná zásada rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie vyžaduje, aby porovnateľné situácie neboli posudzované rozdielne okrem prípadu, že takéto rozdielne zaobchádzanie by bolo možné objektívne odôvodniť. Nemožno teda spochybňovať existujúce rozdiely v postavení rôznych kategórii osôb zamestnávaných Úniou, či už ako úradníkov vo vlastnom zmysle slova alebo v rámci rôznych kategórií zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, pretože definícia každej z týchto kategórií zodpovedá oprávneným potrebám administratívy Únie a povahe stálych alebo dočasných úloh, ktoré má plniť.

V dôsledku toho, situácia úradníkov prijatých po úspešnom absolvovaní výberového konania a určených pre služobný postup v inštitúciách tým, že budú postupne obsadzovať niekoľko pracovných miest, nemôže byť porovnateľná, pokiaľ ide o zaradenie pri prijímaní do platovej triedy a stupňa, so situáciou dočasných zamestnancov prijatých na výkon určitého pracovného miesta.

(pozri body 46 – 48)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. februára 1994, Lacruz Bassols/Súdny dvor, T‑109/92, bod 87

Súd pre verejnú službu: 17. novembra 2009, Palazzo/Komisia, F‑57/08, bod 38; 9. decembra 2010, Ezerniece Liljeberg a i./Komisia, F‑83/05, bod 93

3.      S výnimkou ustanovení článku 27 prvého odseku a 29 ods. 1 služobného poriadku, podľa ktorých je menovací orgán povinný zabezpečiť prijatie úradníkov, ktorí spĺňajú najvyššie nároky, disponuje tento orgán širokou mierou voľnej úvahy pri určovaní kritérií, pokiaľ ide o schopnosti vyžadované na obsadzované pracovné miesto, a pri špecifikovaní podmienok a podrobných pravidiel usporiadania výberového konania v súlade s týmito kritériami a všeobecnejšie v záujme služby. Výber na základe tejto miery voľnej úvahy sa teda musí vždy uskutočňovať podľa požiadaviek na obsadzované pracovné miesta a všeobecnejšie v záujme služby.

(pozri bod 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. februára 1997, Petit‑Laurent/Komisia, T‑211/95, bod 54

4.      K porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania dôjde nielen vtedy, keď sa s dvomi kategóriami osôb, ktorých skutková a právna situácia nie je podstatne rozdielna, zaobchádza rozdielne, ale aj vtedy, keď sa s rozdielnymi situáciami zaobchádza rovnako.

Ak sa v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na účely prijatia úradníkov do určitej platovej triedy vyžaduje, aby uchádzači splnili podmienku určitej minimálnej odbornej praxe, na úspešných uchádzačov tohto výberového konania však treba – bez ohľadu na ich vek a ich predchádzajúcu odbornú prax – hľadieť tak, že sa nachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o ich zaradenie do platovej triedy. Tabuľka zhody nachádzajúca sa v článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku teda zjavne nezohľadňuje priamo ani nepriamo vek prijatých úradníkov.

V dôsledku toho úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatí do zamestnania až po tomto dátume, ktorí pred nastúpením do európskej verejnej služby nadobudli mimo inštitúcií značnú odbornú prax, nemôžu uvádzať žiadne tvrdenie, ktoré by okrem iného smerovalo k tomu, že majú mať rovnaké profesijné príležitosti ako úspešní uchádzači, ktorí nastúpili do služby ako mladší, pretože služobný postup prvých úradníkov bude kratší než tých druhých. Táto okolnosť však nie je výsledkom diskriminácie založenej na veku, ale vyplýva z okolností, ktoré sú osobitné pre každého z týchto uchádzačov.

(pozri body 56 a 58 – 60)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, bod 83

Súd prvého stupňa: 25. októbra 2005, De Bustamante Tello/Rada, T‑368/03, bod 69; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, bod 89

5.      Z článku 7 ods. 1 v spojení s článkom 62 prvým odsekom služobného poriadku, na základe ktorého má úradník právo na odmenu zodpovedajúcu jeho platovej triede a platovému stupňu, vyplýva, že úradníkovi sa po určení jeho platovej triedy a tým jeho platovej úrovne nemôže poskytnúť miesto nezodpovedajúce tejto platovej triede. Inými slovami, platová trieda, a teda plat, na ktorý má úradník nárok, určuje úlohy, ktorými môže byť poverený. Okolnosť, ako je okolnosť týkajúca sa úradníka, ktorému boli krátko po prijatí do zamestnania zverené riadiace úlohy nezodpovedajúce úlohám, ktoré sú bežne zverené úradníkom zaradením do jeho platovej triedy, v dôsledku čoho poskytovaná odmena nezodpovedá úrovni jeho výkonu, by však bola relevantná len v prípade, že rozhodnutie o vymenovaní úradníka do tejto funkcie, ktorej zodpovedajú dané úlohy, by bolo prijaté až po jeho prijatí do zamestnania. Naopak, uvedená okolnosť nemá nijaký vplyv na zákonnosť rozhodnutia, ktorého predmetom a účelom bolo len zaradiť úradníka do platovej triedy a platového stupňa pri jeho prijatí.

(pozri body 64, 66)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, Schulze/Komisia, F‑36/05, body 80 a 82

6.      Úradník sa nemôže úspešne dovolávať nezákonnosti s ohľadom na článok 45 ZFEÚ, ustanovení článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku a článku 32 tohto poriadku. Porušenie článku 45 ZFEÚ by predpokladalo, že podľa uvedených ustanovení by zaradenie do platovej triedy a platového stupňa úradníka prijatého prostredníctvom výberového konania bolo rozdielne v závislosti od odbornej praxe nadobudnutej v určitom členskom štáte ako v inom členskom štáte. Okrem toho úradníci, ktorí nadobudli značnú odbornú prax mimo inštitúcií pred ich prijatím do služby a úradníci, ktorí začali služobný postup ako mladší a nadobudli odbornú prax v samotných týchto inštitúciách, predstavujú dve kategórie osôb, ktoré sa nenachádzajú v porovnateľnej situácii z hľadiska uplatnenia článku 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku.

(pozri body 71, 72)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. decembra 2003, Chawdhry/Komisia, T‑133/02, bod 113

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2011, Strobl/Komisia, F‑56/05, bod 87