Language of document :

Postanowienie Sądu z dnia 21 października 2013 r. – Lyder Enterprises przeciwko CPVO – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Sprawa T-367/11)1

(Odmiany roślin – Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany SOUTHERN SPLENDOUR – Sprzeciwy – Oddalenie wniosku przez izbę odwoławczą CPVO – Kompetencje CPVO –

Przeprowadzanie dowodów – Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nowa Zelandia) (przedstawiciel: G.J. Pickering, solicitor)

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) (przedstawiciele: adwokaci A. von Mühlendahl i H. Hartwig)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą CPVO była również, interwenient przed Sądem: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, Nowa Zelandia) (przedstawiciel: adwokat P. Jonker)

Przedmiot

Skarga na decyzję Izby Odwoławczej CPVO z dnia 4 maja 2011 r. (sprawa A 7/2010) dotyczącą wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany SOUTHERN SPLENDOUR.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Lyder Enterprises Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 282 z 24.9.2011.