Language of document : ECLI:EU:T:2013:585

Определение на Общия съд (трети състав) от 21 октомври 2013 г. — Lyder Enterprises/OCVV — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Дело T‑367/11)

„Сортове растения — Заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения за сорта „SOUTHERN SPLENDOUR“ — Възражения — Отхвърляне на заявката от отделението по жалбите на СОСР — Компетентност на СОСР — Събиране на доказателства — Частично явно недопустима и частично явно лишена от всякакво правно основание жалба“

1.                     Съдебно производство — Произнасяне с мотивирано определение — Възможност за произнасяне без провеждане на устна фаза на производството (член 111 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точки 16 и 17)

2.                     Съдебно производство — Решение или регламент, с което или който обжалваният акт е заменен в хода на производството — Ново обстоятелство — Разширяване на първоначалните искания и основания (вж. точки 20 и 21)

3.                     Съдебно производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Правни основания, които не са изложени в исковата молба или жалбата — Позоваване на приложенията в тяхната цялост — Недопустимост (член 21, първа алинея от Статута на Съда; член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точка 22)

4.                     Жалба за отмяна — Основания — Липса на компетентност на институцията, издала обжалвания акт — Служебно разглеждане от съда (член 263 ДФЕС) (вж. точка 28)

5.                     Земеделие — Еднаква правна уредба — Закрила на сортовете растения — Решение за предоставяне или за отказ на закрилата — Производство по обжалване — Правомощия на Службата на Общността за сортовете растения и на нейните отделения по жалбите — Обхват — Определяне на качеството на лицето, подало заявка за предоставяне на правна закрила на сортовете растения — Включване — Контрол на Общия съд върху извършената от Службата преценка на доказателствата в това отношение (членове 11, 50, 53, 54 и 76 от Регламент № 2100/94 на Съвета) (вж. точки 36—38)

6.                     Земеделие — Еднаква правна уредба — Закрила на сортовете растения — Решение за предоставяне или за отказ на закрилата — Производство по обжалване — Доказателствена сила на доказателствата — Критерии за преценка (член 78, параграф 1, буква ж) от Регламент № 2100/94 на Съвета) (вж. точка 49)

7.                     Земеделие — Еднаква правна уредба — Закрила на сортовете растения — Решения на Службата на Общността за сортовете растения или на нейните отделения по жалбите — Съдебен контрол — Обхват — Отмяна или изменение поради обстоятелства, възникнали след постановяването на решението — Изключване — Изменение на обхвата на спора, с който е сезирана Службата или нейните отделения по жалбите — Недопустимост (член 73 от Регламент № 2100/94 на Съвета) (вж. точки 58—60)

Предмет

Жалба срещу решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 май 2011 г. (преписка A 7/2010), постановено по заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения, предоставена за сорта „SOUTHERN SPLENDOUR“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Lyder Enterprises Ltd да заплати съдебните разноски.