Language of document : ECLI:EU:T:2013:585

Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. oktober 2013 – Lyder Enterprises mod OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Sag T-367/11)

»Plantesorter – ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for sorten SOUTHERN SPLENDOUR – indsigelser – appelkammeret ved EF-Sortsmyndighedens afslag på ansøgningen – EF-Sortsmyndighedens kompetence – bevisførelse – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

1.                     Retslig procedure – afgørelse truffet ved en begrundet kendelse – mulighed for at træffe afgørelse uden mundtlig forhandling (Rettens procesreglement, art. 111) (jf. præmis 16 og 17)

2.                     Retslig procedure – afgørelse eller forordning, der under en sag erstatter den anfægtede retsakt – ny omstændighed – udvidelse af de oprindelige påstande og anbringender (jf. præmis 20 og 21)

3.                     Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – ingen fremstilling af retlige søgsmålsgrunde i stævningen – henvisning til samtlige bilag til stævningen – afvisning [statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1; Rettens procesreglement, art. 44, stk. 1, litra c)] (jf. præmis 22)

4.                     Annullationssøgsmål – anbringender – inkompetence hos den institution, der har vedtaget den anfægtede akt – efterprøvelse af egen drift (art. 263 TEUF) (jf. præmis 28)

5.                     Landbrug – ensartede lovgivninger – sortsbeskyttelse – afgørelse om meddelelse af eller afslag på beskyttelse – klagesag – EF-Sortsmyndighedens og dennes appelkamres kompetence – rækkevidde – fastlæggelse af ansøgeren om sortsbeskyttelses status – omfattet – Rettens prøvelse af myndighedens bevisbedømmelse i denne henseende (Rådets forordning nr. 2100/94, art. 11, 50, 53, 54 og 76) (jf. præmis 36-38)

6.                     Landbrug – ensartede lovgivninger – sortsbeskyttelse – afgørelse om meddelelse af eller afslag på beskyttelse – klagesag – beviskraften af bevismidler – bedømmelseskriterier [Rådets forordning nr. 2100/94, art. 78, stk. 1, litra g)] (jf. præmis 49)

7.                     Landbrug – ensartede lovgivninger – sortsbeskyttelse – afgørelser truffet af EF-Sortsmyndigheden og dennes appelkamre – domstolsprøvelse – rækkevidde – annullation eller omgørelse af årsager, der indtræder efter afgørelsens vedtagelse – udelukket – ændring af tvistens genstand, som den var forelagt myndigheden eller dennes appelkamre – ikke tilladt (Rådets forordning nr. 2100/94, art. 73) (jf. præmis 58-60)

Angående

Søgsmål med påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 4. maj 2011 af appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden (sag A 7/2010), vedrørende en ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for sorten SOUTHERN SPLENDOUR.

Konklusion

1)

EF-Sortsmyndigheden frifindes.

2)

Lyder Enterprises Ltd betaler sagens omkostninger.