Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 23.12.2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. C ja B

(asia C-704/20 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastapuolet: C ja B

Ennakkoratkaisukysymys

Asetetaanko unionin oikeudessa, erityisesti palauttamisdirektiivin1 15 artiklan 2 kohdassa ja vastaanottodirektiivin2 9 artiklassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan [EUVL 2007, C 303/01] 6 artiklan kanssa, velvollisuus viran puolesta tehtävään tutkintaan siten, että tuomioistuin on velvollinen arvioimaan omasta aloitteestaan (ex officio), täyttyvätkö säilöönoton kaikki edellytykset, mukaan lukien ne edellytykset, joiden täyttymistä ulkomaalainen ei ole riitauttanut, vaikka hänellä olikin siihen mahdollisuus?

____________

1 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98).

2 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 25.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU (EUVL 2013, L 180, s. 96).