Language of document :

Acțiune introdusă la 3 februarie 2021 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-70/21)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Konstantinidis și M. Noll-Ehlers, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

A) Constatarea faptului că Republica Elenă:

prin depășirea sistematică și continuată ale valorilor-limită ale concentrației de PM10, în ceea ce privește valoarea-limită zilnică în zona/aglomerarea ΕL0004 Salonic în vigoare din 2005, nu și-a îndeplinit obligația care îi revine în temeiul articolului 13 coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE1 ;

prin neadoptarea, începând cu 11 iunie 2010, a măsurilor necesare pentru a se conforma valorilor-limită de PM10 în zona aglomerarea Salonic ΕL0004, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50 (coroborat cu anexa XV punctul Ala directiva menționată), mai precis obligația – consacrată la articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din directiva menționată – de stabilire a măsurilor potrivite pentru ca durata depășirii să fie cât mai scurtă posibil.

B) Obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv al acțiunii, Comisia subliniază că Directiva 2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa impune statelor membre să limiteze expunerea cetățenilor la pulberi în suspensie (PM10). Comisia susține că, începând din 2005, dată la care respectarea valorilor-limită zilnice și anuale de PM10 a devenit obligatorie (inițial în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 1999/30, apoi în temeiul articolului 13 din Directiva 2008/50), Republica Elenă, pe baza rapoartelor anuale privind calitatea aerului pe care le-a transmis, nu a asigurat în mod continuu, respectarea valorilor zilnice maxime în aglomerarea EL0004 Salonic.

Prin intermediul celui de al doilea motiv al acțiunii, Comisia arată că articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/50 impune statelor membre, în cazul depășirii valorilor-limită, o obligație clară și imediată de adoptare a unor planuri privind calitatea aerului care să cuprindă măsuri potrivite pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil. Comisia susține că Republica Elenă nu a elaborat un plan potrivit privind calitatea aerului pentru aglomerarea EL0004 Salonic, cu încălcarea articolului 23 alineatul 91) din Directiva 2008/50.

____________

1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO 2008, L 152, p. 1).