Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd (Bulharsko) 4. februára 2021 – trestné konanie proti KT

(vec C-71/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski gradski săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

KT

Prejudiciálne otázky

1.    Umožňujú ustanovenia článku 1 ods. 2 a ods. 3 Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie, Islandom a Nórskom vydanie nového zatýkacieho rozkazu na účely trestného stíhania v tej istej veci voči osobe, vydanie ktorej členský štát Európskej únie na základe článku 1 ods. 3 tejto dohody v spojení s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd odmietol?

2.    Umožňujú ustanovenia článku 1 ods. 3 Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie, Islandom a Nórskom, ako aj článok 21 ods. 1 a článok 67 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 6 a článok 45 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, aby členský štát, ktorému bol adresovaný zatýkací rozkaz vo veci, v ktorej iný členský štát odmietol vydanie tej istej osoby na trestné stíhanie v tej istej veci, rozhodol ešte raz po tom, ako vyžiadaná osoba využila svoje právo na voľný pohyb a zo štátu, v ktorom bolo jej vydanie odmietnuté, sa presťahovala do štátu, ktorému bol adresovaný nový zatýkací rozkaz?

____________