Language of document :

Преюдициално запитване от rechtbank Den Haag, заседаващ в 'с-Херотогенбос (Нидерландия), постъпило на 4 февруари 2021 г. — Х/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-69/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, заседаващ в 'с-Херотогенбос

Страни в главното производство

Жалбоподател: Х

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

Може ли значително увеличаване на интензитета на болката поради липсата на медицинско лечение при непроменена клинична картина да представлява положение, което противоречи на член 19, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) във връзка с членове 1 и 4 от Хартата, ако не бъде спряно изпълнението на произтичащото от Директива 2008/115/ЕО1 (наричана по-нататък „Директивата за връщането“) задължение за напускане на страната?

Налице ли е съвместимост с член 4 във връзка с член 1 от Хартата, в случай че е установен стриктен срок, в рамките на който следва да се проявят последиците от липсата на медицинско лечение, за да се приеме, че са налице пречки от здравословно естество за изпълнение за задължението за връщане? Ако установяването на стриктен срок не противоречи на правото на Съюза, разрешено ли е на държава членка да определи общ срок, който е еднакъв за всички възможни заболявания и всички възможни последици за здравето?

Съвместима ли е с член 19, параграф 2 във връзка с членове 1 и 4 от Хартата, както и с Директивата за връщането уредба, съгласно която последиците от извеждането трябва да се преценяват изключително в контекста на отговора на въпроса дали и при какви условия чужденецът може да пътува?

Изисква ли член 7 във връзка с членове 1 и 4 от Хартата в контекста на Директивата за връщането здравословното състояние на чужденеца и лечението, което получава в това отношение в държавата членка, да се преценява в контекста на отговора на въпроса дали пребиваването трябва да се разрешава на основание на правото на зачитане на личния живот? Изисква ли член 19, параграф 2 във връзка с членове 1 и 4 от Хартата, в контекста на Директивата за връщането, преценката дали здравословните проблеми могат да се считат за пречки за извеждане на основание на правото на зачитане на личния и семейния живот по смисъла на член 7 от Хартата?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98).