Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 2. februārī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

(Lieta C-64/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Atbildētāja: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Prejudiciālais jautājums

Vai, ņemot vērā Padomes Direktīvas 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 1 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta formulējumu un mērķi, šī norma ir jāsaprot tādējādi, ka ar to pašnodarbinātam tirdzniecības pārstāvim tiek piešķirtas absolūtas tiesības uz komisijas naudu par līgumu, kas viņa tirdzniecības pārstāvja līguma darbības laikā ir noslēgts ar trešo personu, kuru viņš bija piesaistījis kā klientu attiecībā uz tādu pašu darījumu, vai arī līgumā šīs tiesības var tikt izslēgtas?

____________

1 OV 1986, L 382, 17. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 6. nodaļa, 1. sējums, 177.–181. lpp.