Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av przez Sąd Najwyższy (Polen) den 2 februari 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. mot Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

(Mål C-64/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Motpart: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.1 b i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter1 , mot bakgrund av dess ordalydelse och syfte, tolkas så, att den ger en självständig handelsagent en absolut rätt till provision på ett avtal som under handelsagentavtalets giltighetstid ingåtts med en tredjeman, vilken handelsagenten redan hade förvärvat som kund för transaktioner av samma slag, eller kan denna rätt uteslutas enligt avtal?

____________

1 EGT L 382, 1986, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 150.