Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 28.6.2021 – Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH v. Arik Air Limited

(asia C-393/21)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

Vastapuoli: Arik Air Limited

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon asetuksen N:o 805/20041 tavoitteet, muun muassa tavoite nopeuttaa ja yksinkertaistaa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa ja turvata tehokkaasti oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, miten asetuksen N:o 805/2004 23 artiklan c alakohtaan sisältyvää käsitettä ”poikkeustapauksissa” on tulkittava? Millainen harkintavalta täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on niiden tulkitessa käsitettä ”poikkeustapauksissa”?

Onko nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisia olosuhteita, jotka liittyvät tuomiojäsenvaltiossa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, jossa ratkaistaan kysymys sellaisen tuomion kumoamisesta, jonka perusteella eurooppalainen täytäntöönpanoperuste annettiin, pidettävä merkityksellisinä asetuksen N:o 805/2004 23 artiklan c alakohdan soveltamisesta päätettäessä? Minkä perusteiden mukaan tuomiojäsenvaltiossa vireillä olevaa muutoksenhakumenettelyä on arvioitava, ja miten kattava täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tuomiojäsenvaltiossa vireillä olevasta menettelystä tekemän arvioinnin on oltava?

Mikä on arvioinnin kohde, kun päätetään asetuksen N:o 805/2004 23 artiklaan sisältyvän käsitteen ”poikkeustapauksissa” soveltamisesta: onko riita-asian olosuhteiden vaikutusta arvioitava, kun tuomiojäsenvaltiossa annettu tuomio riitautetaan tuomiojäsenvaltiossa; onko tarkasteltava mainitun asetuksen 23 artiklassa määritetyn toimenpiteen mahdollisia hyötyjä tai haittoja tai onko tässä yhteydessä arvioitava velallisen taloudellisia valmiuksia panna tuomio täytäntöön tai joitain muita olosuhteita?

Onko asetuksen N:o 805/2004 23 artiklan nojalla useiden tässä artiklassa määritettyjen toimenpiteiden samanaikainen soveltaminen mahdollista? Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, mitä perusteita täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä päättäessään useiden tällaisten toimenpiteiden soveltamisen perusteltavuudesta ja oikeasuhteisuudesta?

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20122 36 artiklan 1 kohdan sääntelyä sovellettava tuomiojäsenvaltiossa annettuun tuomioon, joka koskee täytäntöönpanokelpoisuuden keskeytymistä (tai peruuntumista), vai sovelletaanko mainitun asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa säädetyn kaltaista sääntelyä?

____________

1 Riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004 (EUVL 2004, L 143, s. 15).

2 EUVL 2012, L 351, s. 1.