Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 – Roest / Commissie

(Zaak F-85/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 295 van 29.9.2012, blz. 35.