Language of document : ECLI:EU:C:2022:1016

Spojeni predmeti C-148/21 i C-184/21

Christian Louboutin

protiv

Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21)
i
Amazon EU Sàrl (C-148/21),
i
Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)
i
Amazon.com Inc. (C-184/21)
i
Amazon Services LLC (C-184/21)

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg))

 Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. prosinca 2022.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. točka (a) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam ,uporaba’ – Operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište – Oglasi koje na tom tržištu objave treći prodavatelji koji u tim oglasima rabe znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je on registriran – Percepcija tog znaka kao sastavnog dijela trgovačkog oglašavanja tog operatora – Način prikazivanja oglasa na temelju kojeg se ponude navedenog operatora ne mogu jasno razlikovati od ponuda tih trećih prodavatelja”

1.        Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Pravo zabraniti korištenje žiga – Pojam uporabe

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 9. st. 2.)

(t. 25.-31.)

2.        Žig Europske unije – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Pravo zabraniti korištenje žiga – Pojam uporabe – Iskorištavanje internetskog tržišta – Veza između usluga koje nudi operator i suprotstavljenog znaka – Uključenost – Način prikazivanja oglasa – Narav i opseg usluga koje pruža operator – Utjecaj

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 9. st. 2.)

(t. 38.-43., 48.-54. i izreka)

Kratak prikaz

C. Louboutin, francuski dizajner luksuznih cipela i ručnih torbi, registrirao je 2016. crvenu boju dodanu na vanjski potplat cipela s visokim potpeticama kao žig Europske unije.

Amazon upravlja internetskim stranicama za internetsku prodaju različitih proizvoda koje nudi kako izravno u svoje ime i za vlastiti račun tako i neizravno, tako da osigurava trećim prodavateljima internetsko tržište. Taj operator nudi trećim prodavateljima i dodatne usluge skladištenja i otpreme njihovih proizvoda.

C. Louboutin je utvrdio da se na tim internetskim stranicama redovito oglašavaju cipele s crvenim potplatom za koje tvrdi da se odnose na proizvode koji se stavljaju na tržište bez njegove suglasnosti. Pozivajući se na povredu isključivih prava koja proizlaze iz predmetnog žiga, C. Louboutin podnio je protiv Amazona dvije tužbe zbog povrede žiga pred Tribunalom d’arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg)(1) i Tribunalom de l’entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija)(2).

Ti su sudovi potom odlučili da svaki uputi Sudu veći broj prethodnih pitanja.

U biti, oni pitaju Sud treba li Uredbu o žigu Europske unije(3) tumačiti na način da se za operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja, osim njegovih vlastitih ponuda za prodaju, uključuje internetsko tržište može smatrati da sam rabi znak istovjetan žigu Europske unije druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran, kada na tom tržištu treći prodavatelji nude na prodaju bez suglasnosti nositelja navedenog žiga takve proizvode označene tim znakom.

Oni se pitaju osobito jesu li u tom pogledu relevantne činjenice da se taj operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje oglase koji se odnose na proizvode koje prodaje u svoje ime i za vlastiti račun i one koji se odnose na proizvode koje na navedenom tržištu nude treći prodavatelji, da se pojavljuje njegov vlastiti logotip uglednog distributera na svim tim oglasima i da trećim prodavateljima nudi u okviru stavljanja njihovih proizvoda na tržište dodatne usluge koje se sastoje od pružanja podrške istima prilikom prikazivanja njihovih oglasa kao i od skladištenja i otpreme proizvoda koji se nude na istom tržištu. U tom kontekstu sudovi koji su uputili zahtjev dvoje također o tome treba li, po potrebi, uzeti u obzir dojam korisnikâ internetske stranice o kojoj je riječ.

Zasjedajući u velikom vijeću, Sud je imao priliku dati važna pojašnjenja o pitanju izravne odgovornosti operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište za povrede prava nositelja žiga Europske unije koje proizlaze iz činjenice da se u oglasima trećih prodavatelja na tom tržištu nalazi žig istovjetan tom žigu.

Ocjena Suda

Podsjeća se da na temelju Uredbe o žigu Europske unije(4), registracija žiga Europske unije njegovom nositelju daje pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu bilo koji znak koji je istovjetan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran.

Sud najprije ističe da pojam „uporabe” nije definiran Uredbom o žigu Europske unije. Međutim, taj izraz podrazumijeva, s jedne strane, aktivno postupanje i provođenje izravne ili neizravne kontrole nad aktom koji predstavlja korištenje žiga. Naime, samo ona treća strana koja ima takvu kontrolu može zaustaviti uporabu žiga bez suglasnosti nositelja.

Uporaba treće strane znaka koji je istovjetan ili sličan žigu podrazumijeva, s druge strane, u najmanju ruku da ona rabi znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja. Tako osoba može omogućiti svojim klijentima da rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima, a da ona sama ne rabi navedene znakove. Tako je Sud smatrao da, kad je riječ o upravljanju platformom za internetsku trgovinu, samo klijenti prodavatelji operatora tog tržišta, a ne on sam, rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima u ponudama na internetskom tržištu, ako on taj znak nije rabio u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja.

Sud međutim primjećuje da u okviru svoje prijašnje sudske prakse nije bio upitan u odnosu na utjecaj koji ima činjenica da internetska stranica za internetsku prodaju o kojoj je bila riječ uključuje, osim internetskog tržišta, i ponude za prodaju operatora same te stranice, dok se ovi predmeti odnose upravo na taj utjecaj. Tako u ovim predmetima sudovi koji su uputili zahtjev dvoje da li operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište, kao što je Amazon, također rabi, u vlastitom trgovačkom oglašavanju znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran, tako da bi se mogao smatrati odgovornim za povredu prava nositelja tog žiga kada taj treći prodavatelj nudi takve proizvode označene tim znakom na prodaju na tom tržištu.

Sud je utvrdio da se to pitanje postavlja neovisno o činjenici da se uloga takvog operatora može, prema potrebi, ispitati i s obzirom na druga pravna pravila, i da, iako je u konačnici na sudovima koji su uputili zahtjev da ocijene tu uporabu, on može pružiti elemente tumačenja prava Unije koji bi im mogli biti korisni u tom pogledu.

U tom pogledu, kada je riječ o trgovačkom oglašavanju, Sud pojašnjava da uporaba znaka istovjetnog žigu druge osobe od strane operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište pretpostavlja da s gledišta trećih taj znak izgleda kao da je njezin sastavni dio i, prema tome, da je obuhvaćen djelatnošću tog poduzetnika.

U tom kontekstu Sud podsjeća na to da u situaciji u kojoj pružatelj usluge rabi znak istovjetan ili sličan žigu druge osobe radi promidžbe proizvoda koji jedan od njegovih klijenata stavlja na tržište pomoću te usluge, taj pružatelj usluge sam rabi taj znak kada ga rabi tako da se uspostavlja veza između navedenog znaka i usluga koje navedeni pružatelj pruža.

Tako je Sud već smatrao da takav pružatelj usluge sam ne rabi znak istovjetan ili sličan žigu druge osobe, kada usluga koju je pružio nije usporediva s uslugom koja je namijenjena promicanju stavljanja na tržište proizvoda označenih tim znakom i ne podrazumijeva stvaranje veze između te usluge i navedenog znaka jer potrošač ne može prepoznati pružatelja usluge o kojemu je riječ, što isključuje bilo kakvo povezivanje njegovih usluga i predmetnog znaka.

S druge strane, Sud je presudio da takva veza postoji kada pomoću usluge referenciranja na internetu i na temelju ključne riječi istovjetne žigu druge osobe operator internetskog tržišta oglašava proizvode zaštićene tim žigom koje su njegovi klijenti stavili u prodaju na njegovu internetskom tržištu. Naime, takvo oglašavanje dovodi kod internetskih korisnika koji obavljaju pretraživanje na temelju te ključne riječi do očitog povezivanja tih proizvoda zaštićenih žigom i mogućnosti njihove kupnje preko navedenog tržišta. Zbog tog je razloga nositelj tog žiga ovlašten spriječiti tog operatora u takvoj uporabi kada se tim oglašavanjem povređuje pravo žiga zbog činjenice da uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom internetskom korisniku ono ne omogućuje ili samo otežano omogućuje da dozna dolaze li ti proizvodi od nositelja navedenog žiga ili poduzetnika koji je s njim gospodarski povezan ili, naprotiv, od treće osobe.

Iz navedenoga Sud zaključuje da, radi utvrđivanja rabi li sam operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište znak istovjetan žigu druge osobe koji se nalazi u oglasima o proizvodima koje treći prodavatelji nude na tom tržištu, valja ocijeniti uspostavlja li uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv korisnik te internetske stranice vezu između usluga tog operatora i predmetnog znaka.

Prema tome, kako bi se utvrdilo može li se oglas, koji je na navedenom tržištu objavio treći prodavatelj koji posluje na njemu, a koji oglas rabi znak istovjetan žigu druge osobe smatrati sastavnim dijelom trgovačkog oglašavanja operatora navedene internetske stranice, valja provjeriti može li se tim oglasom uspostaviti veza između usluga koje nudi taj operator i predmetnog znaka, zbog razloga što bi korisnik mogao vjerovati da je navedeni operator taj koji na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvod za koji se predmetni znak rabi.

Sud ističe da su u okviru te opće ocjene okolnosti konkretnog slučaja osobito važne, među ostalim, način prikazivanja oglasa, kako pojedinačno tako i u cjelini, na internetskoj stranici o kojoj je riječ kao i narav i opseg usluga koje pruža njezin operator.

Što se, s jedne strane, tiče načina prikazivanja oglasa, pravo Unije obvezuje na transparentno prikazivanje oglasa na internetu, na način koji uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku omogućuje da lako razlikuje ponude koje potječu od operatora te internetske stranice od onih koje potječu od trećih prodavatelja koji posluju na internetskom tržištu. Sud smatra da okolnost da se operator koristi jednakim načinom prikazivanja objavljenih ponuda tako da istodobno prikazuje svoje vlastite oglase i oglase trećih prodavatelja kao i da se njegov vlastiti logotip uglednog distributera pojavljuje kako na njegovoj internetskoj stranici tako i na svim tim oglasima, može otežati takvo jasno razlikovanje i time proizvesti dojam da je navedeni operator taj koji na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvode koje treći prodavatelji nude na prodaju.

S druge strane, narav i opseg usluga koje operator internetskog tržišta pruža prodavateljima, osobito onih koje se sastoje u skladištenju, otpremi ili upravljanju povratima navedenih proizvoda, mogu obaviještenom i razumno pažljivom korisniku također proizvesti dojam da te proizvode navedeni operator stavlja na tržište te tako s gledišta tih korisnika stvoriti vezu između tih usluga i znakova koji se nalaze na tim proizvodima i u oglasima trećih prodavatelja.

U konačnici Sud presuđuje da se za operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja, osim vlastitih ponuda za prodaju tog operatora, uključuje internetsko tržište može smatrati da sam rabi znak istovjetan žigu Europske unije druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran, kada na tom tržištu treći prodavatelji nude na prodaju bez suglasnosti nositelja navedenog žiga takve proizvode označene tim znakom, ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv korisnik te stranice uspostavi vezu između usluga tog operatora i predmetnog znaka, što je osobito slučaj kada bi, uzimajući u obzir sve elemente koji obilježavaju situaciju o kojoj je riječ, takav korisnik mogao imati dojam da je navedeni operator taj koji sam na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvode označene navedenim znakom. Sud dodaje da su u tom pogledu relevantne činjenice:

•      da se taj operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje oglase koji se odnose na proizvode koje prodaje u svoje ime i za vlastiti račun i one koji se odnose na proizvode koje na navedenom tržištu nude treći prodavatelji,

•      da se njegov vlastiti logotip uglednog distributera pojavljuje na svim tim oglasima, i

•       da trećim prodavateljima nudi u okviru stavljanja na tržište proizvoda označenih predmetnim znakom dodatne usluge koje se sastoje, među ostalim, od skladištenja i otpreme tih proizvoda.


1      Predmet C 148/21


2      Predmet C 184/21


3      Preciznije, članak 9. stavak 2. točku (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)


4      Članak 9. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)