Language of document : ECLI:EU:C:2022:1016

Spojené veci C148/21 a C184/21

Christian Louboutin

proti

Amazon Europe Core Sàrl, (C148/21)

Amazon EU Sàrl, (C148/21)

Amazon Services Europe Sàrl, (C148/21)
a
Amazon.com Inc. (C184/21)
a
Amazon Services LLC (C184/21)

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Oblastný súd Luxemburg, Luxembursko)]

 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 písm. a) – Práva z ochrannej známky Európskej únie – Pojem ‚používanie‘ – Prevádzkovateľ internetových stránok online predaja zahŕňajúcich online trhovisko – Reklamy zverejňované na tomto trhovisku predávajúcimi v postavení tretích osôb, ktorí v týchto reklamách používajú označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby pre tovary zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná – Vnímanie tohto označenia ako integrálnej súčasti obchodnej komunikácie tohto prevádzkovateľa – Spôsob prezentácie reklám, ktorý neumožňuje jednoznačne rozlišovať medzi ponukami uvedeného prevádzkovateľa a ponukami predávajúcich v postavení tretích osôb“

1.        Ochranná známka Európskej únie – Účinky ochrannej známky Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Právo zakázať používanie ochrannej známky – Pojem používanie

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 9 ods. 2)

(pozri body 25 – 31)

2.        Ochranná známka Európskej únie – Účinky ochrannej známky Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Právo zakázať používanie ochrannej známky – Pojem používanie – Prevádzkovanie online trhoviska – Existencia väzby medzi službami prevádzkovateľa a sporným označením – Začlenenie – Spôsob prezentácie reklám – Povaha a rozsah služieb poskytovaných poskytovateľom – Vplyv

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 9 ods. 2)

(pozri body 38 – 43, 48 – 54 a výrok)

Zhrnutie

Francúzsky návrhár luxusnej obuvi a kabeliek pán Louboutin si od roku 2016 zaregistroval červenú farbu, ktorá sa používa na vonkajšej podrážke topánky na vysokom podpätku, ako ochrannú známku Európskej únie.

Spoločnosť Amazon prevádzkuje internetové stránky, na ktorých sa online predávajú rôzne tovary, ktoré ponúka, a to priamo, v jej mene a na jej účet, a nepriamo, tým, že poskytuje online trhovisko predávajúcim v postavení tretích osôb. Tento prevádzkovateľ ponúka predávajúcim v postavení tretích osôb aj ďalšie služby v oblasti skladovania a zasielania ich tovarov.

Pán Louboutin konštatoval, že na týchto internetových stránkach sa pravidelne objavujú reklamy na topánky s červenými podrážkami, ktoré sa podľa jeho názoru týkajú tovarov, s ktorých uvedením do obehu nesúhlasil. Namietajúc porušenie výlučných práv z predmetnej ochrannej známky, tak podal proti spoločnosti Amazon dve žaloby pre porušenie práv duševného vlastníctva, na Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Oblastný súd Luxemburg, Luxembursko)(1) a Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Frankofónny obchodný súd Brusel, Belgicko)(2).

Každý z týchto súdov sa potom rozhodol položiť Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok.

V podstate sa Súdneho dvora pýtali, či sa má nariadenie o ochrannej známke Európskej únie(3) vykladať v tom zmysle, že prevádzkovateľa internetových stránok online predaja, ktoré okrem vlastných ponúk na predaj od tohto prevádzkovateľa zahŕňajú aj online trhovisko, možno považovať za osobu, ktorá sama používa označenie zhodné s ochrannou známkou Európskej únie inej osoby pre tovary zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, ak predávajúci v postavení tretích osôb ponúkajú na tomto trhovisku bez súhlasu majiteľa uvedenej ochrannej známky na predaj takéto tovary označené týmto označením.

Konkrétne sa pýtajú, či je v tejto súvislosti relevantné, že tento prevádzkovateľ používa jednotnú prezentáciu ponúk uverejnených na svojich internetových stránkach, pričom sa súčasne zobrazujú reklamy na tovary, ktoré predáva vo svojom mene a na svoj účet, a reklamy na tovary, ktoré na tomto trhovisku ponúkajú predávajúci v postavení tretích osôb, že vo všetkých týchto reklamách uvádza svoje logo renomovaného distribútora a že predávajúcim v postavení tretích osôb ponúka v rámci uvádzania na trh ich tovarov doplnkové služby spočívajúce v podpore pri prezentácii ich reklám, ako aj pri skladovaní a zasielaní tovarov ponúkaných na tom istom trhovisku. V tejto súvislosti sa vnútroštátne súdy pýtajú aj na to, či sa má prípadne zohľadniť vnímanie používateľov predmetných internetových stránok.

Súdny dvor mal vo forme veľkej komory možnosť poskytnúť dôležité objasnenia v otázke priamej zodpovednosti prevádzkovateľa internetových stránok online predaja zahŕňajúcich online internetové trhovisko za porušenie práv majiteľa ochrannej známky Európskej únie, ktoré vyplýva z toho, že označenie zhodné s touto ochrannou známkou sa objavuje v reklamách predávajúcich v postavení tretích osôb na tomto trhovisku.

Posúdenie Súdnym dvorom

Treba pripomenúť, že podľa nariadenia o ochrannej známke Únie(4) udeľuje zápis ochrannej známky Európskej únie jej majiteľovi právo zakázať akejkoľvek tretej osobe používať v obchodnom styku označenie zhodné s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná.

Súdny dvor hneď na úvod poznamenal, že pojem „používanie“ nie je v nariadení o ochrannej známke Únie vymedzený. S týmto výrazom je však na jednej strane spojené aktívne správanie a priame alebo nepriame ovládanie aktu, ktorý predstavuje použitie. Iba tretia osoba, ktorá akt takto ovláda, môže účinne zastaviť používanie ochrannej známky bez súhlasu jej majiteľa.

Pri používaní označenia zhodného s ochrannou známkou, ktorej majiteľom je tretia osoba, alebo podobného takejto ochrannej známke sa predpokladá prinajmenšom to, že táto osoba používa označenie v rámci svojej vlastnej obchodnej komunikácie. Osoba tak môže umožniť svojim zákazníkom používať označenia zhodné s ochrannými známkami alebo podobné takýmto ochranným známkam bez toho, aby sama uvedené označenia používala. Súdny dvor tak v súvislosti s prevádzkovateľom online trhoviska dospel k záveru, že používanie označení, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami alebo podobné takýmto ochranným známkam, v ponukách na predaj zobrazovaných na tomto trhovisku uskutočňujú iba predajcovia, ktorí sú zákazníkmi tohto prevádzkovateľa, a nie on, keďže on toto označenie vo svojej vlastnej obchodnej komunikácii nepoužíva.

Súdny dvor však konštatoval, že vo svojej predchádzajúcej judikatúre neriešil problematiku vplyvu skutočnosti, že predmetné internetové stránky online predaja zahŕňajú okrem online trhoviska aj ponuky na predaj od samotného prevádzkovateľa tejto stránky, zatiaľ čo prejednávané veci sa týkajú práve tohto vplyvu. V prejednávanej veci sa teda vnútroštátne súdy pýtajú, či nielen predávajúci v postavení tretej osoby, ale aj prevádzkovateľ internetových stránok online predaja zahŕňajúcich online trhovisko, ako je Amazon, vo svojej vlastnej obchodnej komunikácii využíva označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou inej osoby pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, takže by mohol byť považovaný za zodpovedného za porušenie práv majiteľa tejto ochrannej známky, ak tento predávajúci v postavení tretej osoby ponúka takéto tovary označené týmto označením na predaj na tomto trhovisku.

Súdny dvor konštatoval, že táto otázka vzniká bez ohľadu na to, že úlohu takéhoto prevádzkovateľa možno prípadne preskúmať aj z hľadiska iných právnych noriem a že hoci posúdenie takéhoto použitia prevádzkovateľom je v konečnom dôsledku vecou vnútroštátneho súdu, Súdny dvor môže poskytnúť prvky výkladu podľa práva Únie, ktoré môžu byť v tomto ohľade užitočné.

Pokiaľ ide v tomto ohľade o obchodnú komunikáciu Súdny dvor spresnil, že s použitím označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby prevádzkovateľom internetových stránok zahŕňajúcich online trhovisko v jeho vlastnej obchodnej komunikácii sa predpokladá, že sa označenie tretím osobám javí ako integrálna súčasť tejto komunikácie, a teda ako súčasť jeho činnosti.

V tejto súvislosti Súdny dvor pripomenul, že v situácii, keď poskytovateľ služby používa označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby alebo podobné takejto ochrannej známke na propagáciu tovarov, ktoré jeden z jeho zákazníkov uvádza na trh prostredníctvom tejto služby, tento poskytovateľ sám toto označenie používa, ak ho používa takým spôsobom, že existuje väzba medzi týmto označením a službami poskytovanými uvedeným poskytovateľom.

Súdny dvor teda už dospel k záveru, že takýto poskytovateľ sám označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby alebo podobné takejto ochrannej známke nepoužíva, ak služba poskytovaná týmto poskytovateľom nie je porovnateľná so službou určenou na podporu uvádzania tovarov označených týmto označením na trh a nezahŕňa vytvorenie väzby medzi touto službou a uvedeným označením, keďže predmetný poskytovateľ služieb nie je spotrebiteľovi zrejmý, čo vylučuje akúkoľvek spojitosť medzi jeho službami a predmetným označením.

Na druhej strane Súdny dvor rozhodol, že takáto väzba existuje, ak prevádzkovateľ online trhoviska používa službu indexácie stránok na internete a kľúčové slovo zhodné s ochrannou známkou inej osoby na propagáciu tovarov tejto ochrannej známky, ktoré ponúkajú na predaj jeho zákazníci na jeho online trhovisku. Takáto reklama totiž v používateľoch internetu, ktorí hľadajú toto kľúčové slovo, vytvára zjavnú spojitosť medzi týmito značkovými tovarmi a možnosťou ich nákupu prostredníctvom uvedeného trhoviska. Z tohto dôvodu je majiteľ tejto ochrannej známky oprávnený zakázať tomuto prevádzkovateľovi takéto používanie, ak táto reklama porušuje právo k ochrannej známke z dôvodu, že neumožňuje (alebo umožňuje len s ťažkosťami) bežne informovanému a primerane pozornému používateľovi internetu overiť, či tieto tovary pochádzajú od majiteľa tejto ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak od tretej osoby.

Súdny dvor z toho vyvodil, že na účely určenia, či prevádzkovateľ internetových stránok online predaja zahŕňajúcich online trhovisko sám používa označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby v reklame na tovary ponúkané predávajúcimi v postavení tretích osôb na tomto trhovisku, je potrebné posúdiť, či by bežne informovaný a primerane pozorný používateľ týchto internetových stránok zistil väzbu medzi službami tohto prevádzkovateľa a predmetným označením.

Z tohto hľadiska je na posúdenie toho, či reklamu uverejnenú na uvedenom online trhovisku predávajúcim v postavení tretej osoby, v ktorej sa používa označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby, možno považovať za súčasť obchodnej komunikácie prevádzkovateľa týchto internetových stránok, je potrebné overiť, či môže vytvoriť väzbu medzi ním ponúkanými službami a predmetným označením z dôvodu, že by sa používateľ mohol domnievať, že to prevádzkovateľ vo vlastnom mene a na vlastný účet uvádza na trh tovar, pre ktorý je použité predmetné označenie.

Súdny dvor zdôraznil, že v rámci tohto celkového posúdenia okolností prejednávanej veci má osobitný význam spôsob, akým sú reklamy prezentované, jednotlivo aj ako celok, na predmetných internetových stránkach, ako aj povaha a rozsah služieb poskytovaných ich prevádzkovateľom.

Pokiaľ ide po prvé o spôsob prezentácie reklám, právo Únie vyžaduje transparentné zobrazovanie reklám na internete, aby bežne informovaný a primerane pozorný používateľ mohol ľahko rozlíšiť medzi ponukami prevádzkovateľa internetových stránok a ponukami predávajúcich v postavení tretích osôb pôsobiacich na online trhovisku. Súdny dvor sa však domnieval, že jednotný spôsob prezentácie uverejnených ponúk, ktorý používa prevádzkovateľ, pričom zobrazuje svoje vlastné reklamy a reklamy predávajúcich v postavení tretích osôb súčasne a uvádza svoje vlastné logo renomovaného distribútora na svojich internetových stránkach aj vo všetkých reklamách, môže takéto rozlíšenie sťažiť, a teda vyvolať dojem, že práve prevádzkovateľ vo svojom mene a na svoj účet uvádza na trh tovary ponúkané na predaj týmito predávajúcimi v postavení tretích osôb.

Po druhé aj povaha a rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom online trhoviska predávajúcim, najmä tých, ktoré spočívajú v skladovaní, zasielaní a riadení vracania týchto tovarov, môžu u informovaného a primerane pozorného používateľa vyvolať dojem, že tieto tovary uvádza na trh prevádzkovateľ, a tak v očiach týchto používateľov vytvoriť väzbu medzi týmito službami a označeniami, ktoré sa objavujú na tomto tovare a v reklamách predajcov v postavení tretích osôb.

Súdny dvor napokon rozhodol, že prevádzkovateľa internetových stránok online predaja, ktoré okrem jeho vlastných ponúk na predaj zahŕňajú aj internetové trhovisko, možno považovať za osobu, ktorá sama používa označenie zhodné s ochrannou známkou Európskej únie inej osoby pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, ak predávajúci v postavení tretích osôb ponúkajú bez súhlasu majiteľa uvedenej ochrannej známky také tovary, ktoré sú označené týmto označením, na predaj na tomto trhovisku, ak sa v mysli bežne informovaného a primerane pozorného používateľa tejto stránky vytvorí väzba medzi službami tohto prevádzkovateľa a predmetným označením, k čomu dochádza najmä vtedy, keď vzhľadom na všetky prvky charakterizujúce danú situáciu môže takýto používateľ nadobudnúť dojem, že práve prevádzkovateľ sám vo vlastnom mene a na vlastný účet uvádza na trh tovary označené týmto označením. Súdny dvor dodal, že v tomto ohľade sú relevantné skutkové okolnosti:

•      že tento prevádzkovateľ používa jednotný spôsob prezentácie ponúk uverejnených na svojich internetových stránkach, pričom súčasne zobrazuje reklamy týkajúce sa tovarov, ktoré predáva vo svojom mene a na svoj účet, a reklamy týkajúce sa výrobkov, ktoré na uvedenom trhovisku ponúkajú predajcovia v postavení tretích osôb,

•      že vo všetkých týchto reklamách zobrazuje svoje vlastné logo renomovaného distribútora

•      a že v rámci uvádzania tovaru označeného predmetným označením na trh ponúka predávajúcim v postavení tretích osôb doplnkové služby spočívajúce najmä v skladovaní a zasielaní týchto tovarov.


1      Vec C 148/21.


2      Vec C 184/21.


3      Presnejšie povedané, článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).


4      Článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).