Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2022. gada 22. decembra spriedums (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luksemburga), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)

(Apvienotās lietas C-148/21 un C-184/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (ES) 2017/1001 – 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Tiesības, ko piešķir Eiropas Savienības preču zīme – Izmantošanas jēdziens – Interneta veikala, kurā iekļauta tiešsaistes tirdzniecības vieta, operators – Sludinājumi, ko šajā tirdzniecības vietā publicējušas trešās personas–pārdevēji, kuri šajos sludinājumos izmanto citas personas preču zīmei identisku apzīmējumu attiecībā uz precēm, kas ir identiskas precēm, attiecībā uz kurām tā ir reģistrēta – Šī apzīmējuma kā minētā operatora komercpaziņojuma neatņemamas sastāvdaļas uztvere – Sludinājumu noformējums, kas neļauj skaidri nošķirt minētā operatora piedāvājumus no šo trešo personu–pārdevēju piedāvājumiem)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesas

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītājs: Christian Louboutin

Atbildētājas: Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

ir jāinterpretē tādējādi, ka

var uzskatīt, ka tāda interneta veikala operators, kurā līdzās paša pārdošanas piedāvājumiem ir iekļauta tiešsaistes tirdzniecības vieta, pats izmanto apzīmējumu, kurš ir identisks citas personas Eiropas Savienības preču zīmei, attiecībā uz precēm, kas ir identiskas tām, attiecībā uz kurām šī preču zīme ir reģistrēta, ja trešās personas–pārdevēji bez minētās preču zīmes īpašnieka piekrišanas piedāvā ar šo apzīmējumu aptvertās preces pārdošanai šajā tirdzniecības vietā, ja samērā informēts un uzmanīgs šīs vietnes lietotājs saskata saikni starp šī operatora pakalpojumiem un attiecīgo apzīmējumu, kas tā ir it īpaši tad, ja, ņemot vērā visus attiecīgo situāciju raksturojošos elementus, šādam lietotājam varētu rasties iespaids, ka minētais operators ir tas, kurš savā vārdā un uz sava rēķina pats pārdod ar minēto apzīmējumu aptvertās preces. Šajā ziņā ir nozīme tam, ka šis operators savā vietnē izmanto publicēto piedāvājumu vienveidīgu noformējumu, vienlaicīgi izvietojot sludinājumus saistībā ar precēm, kuras tas pārdod savā vārdā un uz sava rēķina, un sludinājumus, kas attiecas uz trešo personu–pārdevēju minētajā tirdzniecības vietā piedāvātajām precēm, ka tas norāda savu atpazīstamā izplatītāja logotipu visos šajos sludinājumos un ka tas piedāvā trešajām personām–pārdevējiem ar attiecīgo apzīmējumu aptverto preču tirdzniecībā papildu pakalpojumus, kuri tostarp ietver šo preču uzglabāšanu un nosūtīšanu.

____________

1 OV C 189, 17.5.2021.

OV C 217, 7.6.2021.