Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie T-9/19, ClientEarth / EBI, wniesione w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-223/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Blanc i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: ClientEarth, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie ClientEarth kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja podnosi trzy zarzuty.

Zarzut dotyczący naruszeń prawa przy stosowaniu zasady wykładni zgodnej w odniesieniu do konwencji z Aarhus oraz przy wykładni art. 2 i 9 konwencji z Aarhus (ów pierwszy zarzut dotyczy pkt 107, 125 i 126 zaskarżonego wyroku).

Zarzut dotyczący naruszenia prawa przy wykładni art. 2 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Aarhus1 w odniesieniu do pojęcia „aktu administracyjnego”; zarzut ten składa się z trzech części:

naruszenie prawa przy wykładni pojęcia „przepisów prawnych” zawartego w art. 2 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Aarhus (ta część zarzutu drugiego dotyczy pkt 121–124 zaskarżonego wyroku);

naruszenie prawa przy wykładni pojęcia „indywidualnie adresowanego środka” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Aarhus (ta część zarzutu drugiego dotyczy pkt 126–142 zaskarżonego wyroku);

naruszenie prawa przy wykładni sformułowania „mający prawnie wiążący charakter i skutek zewnętrzny”, zawartego w tym samym przepisie (ta część zarzutu drugiego dotyczy pkt 149–173 zaskarżonego wyroku).

Zarzut dotyczący naruszenia art. 271 lit. c) TFUE (ów zarzut dotyczy pkt 89–92, 150–152 i 169–171 zaskarżonego wyroku).

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. 2006, L 264, s. 13).