Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 1 (Republika Czeska) w dniu 22 marca 2021 r. – České dráhy a.s.

(Sprawa C-222/21)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Obvodní soud pro Prahu 1

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: České dráhy a.s.

Pytania prejudycjalne

Czy uregulowanie krajowe, jaki przewiduje w części piątej zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (ustawy nr 99/1963 kodeks postępowania cywilnego, dalej „o.s.ř.”) spełnia wymogi stawiane kontroli sądowej decyzji organu regulacyjnego zgodnie z art. 56 ust. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE1 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (zwanej dalej „dyrektywą 2012/34”)?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy zgodne z art. 56 ust. 6 dyrektywy 2012/34 jest, by decyzje organu regulacyjnego dotyczące wysokości opłaty za dostęp do infrastruktury były zastępowane wyrokami co do istoty sprawy wydawanymi przez poszczególne sądy powszechne w postępowaniach, w których biorą udział wnioskodawcy i zarządcy infrastruktury, bez udziału organu regulacyjnego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wymogi dotyczące ustanowienia jednego krajowego organu regulacyjnego dla sektora kolejowego zawarte w art. 55 ust. 1 dyrektywy 2012/34, funkcji organu regulacyjnego zawarte w art. 56 ust. 2, 11 i 12 dyrektywy 2012/34 oraz współpracy organów regulacyjnych zawarte w art. 57 ust. 2 dyrektywy 2012/34 pozwalają na to, by wydawane przez organ regulacyjny rozstrzygnięcia co do istoty sprawy były zastępowane wyrokami poszczególnych sądów powszechnych, które nie są związane stanem faktycznym ustalonym przez organ regulacyjny?

____________

1 Dz.U. 2012, L 343, s. 32