Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 1 април 2021 г. — Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Дело C-218/21)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ответник: DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Преюдициални въпроси

Допуска ли правото на Европейския съюз, и по-специално приложение IV от [Шеста] Директива за ДДС1 , прилагане на точка 2.27 от Списък I, приложен към Кодекса за ДДС, разбирана като включваща ремонта и поддръжката на асансьори от предприятието, посочено в представената по-горе фактическа обстановка, като се прилага намалена ставка на ДДС?

Допуска ли правото на Европейския съюз, и по-специално приложение IV от [Шеста] Директива за ДДС, прилагане на тази разпоредба на Кодекса за ДДС, която все още отчита предвиденото в останалите национални разпоредби — член 1207, член 204, параграф 1, буква e) и член 3 и член 1421, параграф 2, буква b) от Гражданския кодекс (разпоредби, които съдържат понятията „поръчки за строителство“, „жилище“, и се предполага, че асансьорът е включен в общите части на сградата в режим на етажна собственост)?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стp. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7).