Language of document :

2021. február 26-án benyújtott kereset – Cseh Köztársaság kontra Lengyel Köztársaság

(C-121/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, L. Dvořáková és J. Vláčil meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság, mivel:

lehetővé tette a lignitkitermelésre vonatkozó engedély 6 évvel történő, környezeti hatásvizsgálat nélküli meghosszabbítását, nem teljesítette a 2011/92 irányelv1 4. cikkének – ezen irányelv 4. cikke (4)–(6) bekezdésével, 5. cikke (1) és (2) bekezdésével, valamint 6., 7., 8. és 9. cikkével összefüggésben értelmezett – (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

lehetővé tette az érintett nyilvánosság kizárását a kitermelési tevékenység engedélyezésére vonatkozó eljárásból, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 6. cikkének (2)–(7) bekezdéséből, 7. cikkének (5) bekezdéséből, 8. cikkéből, 9. cikkéből, valamint 11. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó határozatot azonnal végrehajthatónak nyilvánította, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 11. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó határozatba nem foglalt bele abban az esetben alkalmazandó lehetséges eljárást, ha az érintett víztestekre vonatkozó, a 2000/60 irányelv2 4. cikke (5) bekezdése szerinti kivételt nem adják meg, nem teljesítette a 2000/60 irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjából és b) pontjának ii. alpontjából eredő kötelezettségeit;

nem tette lehetővé az érintett nyilvánosság és a Cseh Köztársaság számára a bányászati engedély 2026-ig történő megadására vonatkozó eljárásban való részvételt, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 6. cikkének (2) – (7) bekezdéséből, 7. cikkének (1), (2) és (5) bekezdéséből, valamint 8. cikkéből eredő kötelezettségeit;

nem hozta nyilvánosságra a 2026-ig megadott bányászati engedélyt, és azt érthető formában nem hozta a Cseh Köztársaság tudomására, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

nem tette lehetővé a 2026-ig megadott bányászati engedély bírósági felülvizsgálatát, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 11. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

nem hozta nyilvánosságra a 2026-ig megadott bányászati engedélyt, nem teljesítette a 2003/4 irányelv3 7. cikkéből eredő kötelezettségeit;

nem nyújtott teljeskörű információt a bányászati engedély 2026-ig történő megadására vonatkozó eljárással kapcsolatban, nem teljesítette az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvéből eredő kötelezettségeit;

nem vette kellően figyelembe a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó határozatot a 2026-ig megadott bányászati engedélyben, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 2. cikkének a 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

nem kellő mértékben határozta meg a 2026-ig megadott bányászati engedélyben valamennyi környezeti feltételt, nem teljesítette a 2011/92 irányelv 8a. cikke (1) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit;

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a 2011/92 irányelv, a 2000/60 irányelv és a 2003/4 irányelv, valamint az EU-Szerződés (lojális együttműködés elve) megsértésére alapított jogalapokat hoz fel.

A Lengyel Köztársaság módosította nemzeti jogát: ennek értelmében környezeti hatásvizsgálat nélkül, 6 évvel meg lehet hosszabbítani a kitermelési tevékenységre vonatkozó engedélyt, valamint a kitermelési tevékenységre vonatkozó engedély megadásának eljárása a legtöbb esetben nem nyilvános. Ezzel megsértette a 2011/92 irányelvet.

A Lengyel Köztársaság megsértette a 2011/92 irányelvet azzal, hogy a kitermelési tevékenység Turówi bánya esetében 2044-ig történő kiterjesztésére és meghosszabbítására vonatkozó projektre alkalmazandó környezeti feltételekre vonatkozó határozatot azonnal végrehajthatónak nyilvánította, ezzel kizárta az e határozattal szembeni hatékony bírói jogvédelmet. A Lengyel Köztársaság egyúttal megsértette a 2000/60 irányelvet azzal, hogy a környezeti feltételekre vonatkozó határozat nem fedi le megfelelően a projekt teljes időtartamát a kitermelés által a víztestek állapotára gyakorolt hatást illetően.

A Lengyel Köztársaság megsértette a 2011/92 irányelvet azzal, hogy nem tette lehetővé az érintett nyilvánosság és a Cseh Köztársaság számára, hogy a Turówi lignitbánya esetében a kitermelési tevékenységre vonatkozó engedély végleges, 2026-ig történő megadására vonatkozó eljárásban részt vegyen, valamint azzal hogy a megadott engedélyt nem hozta nyilvánosságra, illetve azt a Cseh Köztársaság számára nem teljes egészében és megkésve küldte meg, továbbá azzal, hogy a lengyel jog nem teszi lehetővé ezen engedély érintett nyilvánosság általi vizsgálatát, végül pedig azzal, hogy ebben az engedélyben egyáltalán nem vette figyelembe a környezetre gyakorolt hatásokat. Ezen magatartásával a Lengyel Köztársaság a 2003/4 irányelvet, valamint az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elvét is megsértette.

____________

1     Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 26., 1. o.).

2     A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2000. L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.).

3     A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 41., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 375. o.).