Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 26. februar 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited mod Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Sag C-122/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Get Fresh Cosmetics Limited

Sagsøgt: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 87/357/EØF 1 af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed, fortolkes således, at bestemmelsen definerer de i denne artikels stk. 1 omhandlede produkter som værende sådanne produkter, som, skønt de ikke er levnedsmidler, har en form, duft, farve, udseende, præsentationsform, mærkning samt volumen eller størrelse, der bevirker, at forbrugere, navnlig børn, kan forveksle dem med levnedsmidler og derfor tage dem i munden, sutte på dem eller nedsvælge dem, som det er påvist ved objektive og dokumenterede data, og således udsætte sig for kvælning, forgiftning, perforering eller blokering af spiserøret?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, påhviler bevisbyrden da medlemsstatens kompetente tilsynsmyndighed?

____________

1 EFT 1987, L 192, s. 49.