Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Lieta C-128/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Pieteicēji pirmās instances tiesvedībā un pārējie lietas dalībnieki apelācijas tiesvedībā: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Atbildētāja pirmās instances tiesvedībā un apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 101. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Lietuvas Republikas notāri, veicot darbību, kas saistīta ar šajā lietā aprakstītajiem, Notāru palātas pieņemtajiem skaidrojumiem, ir uzskatāmi par uzņēmumiem LESD 101. panta izpratnē?

Vai LESD 101. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Lietuvas Notāru palātas pieņemtie skaidrojumi, kas aprakstīti šajā lietā, ir uzskatāmi par apvienības lēmumiem LESD 101. panta 1. punkta izpratnē?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, vai šo skaidrojumu mērķis vai sekas ir konkurences nepieļaušana, ierobežošana vai izkropļošana iekšējā tirgū LESD 101. panta 1. punkta izpratnē?

Vai, lemjot par iespējamu LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu, šie skaidrojumi, kas aprakstīti šajā lietā, ir jāvērtē pēc kritērijiem, kas izklāstīti sprieduma Wouters 1 97. punktā?

Ja atbilde uz ceturto jautājumu ir apstiprinoša, vai, vērtējot šos skaidrojumus pēc sprieduma Wouters 97. punktā izklāstītajiem kritērijiem, pieteicēju norādītie mērķi – notariālās prakses vienveidošana, normatīvo aktu nepilnību likvidēšana, patērētāju interešu aizsardzība, principa par vienlīdzīgu attieksmi pret patērētājiem un samērīguma principa ievērošana, kā arī notāru aizsardzība pret nepamatotu civiltiesisko atbildību – ir uzskatāmi par tiesiski pamatotiem mērķiem?

Ja atbilde uz piekto jautājumu ir apstiprinoša, vai ir uzskatāms, ka šajos skaidrojumos noteiktie ierobežojumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams tiesiski pamatoto mērķu sasniegšanai?

Vai LESD 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka var uzskatīt, ka notāri, kuri bija prezidija locekļi, ir pārkāpuši šo pantu un ka viņi var tikt sodīti, tādēļ ka, strādājot par notāriem, viņi piedalījās šajā lietā aprakstīto skaidrojumu pieņemšanā?

____________

1 Spriedums, 2002. gada 19. februāris, Wouters u.c., C-309/99, EU:C:2002:98.