Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 3. märtsil 2021 – BE versus Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(kohtuasi C-132/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: BE

Vastustaja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Menetluses osales: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/6791 (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“) artikli 77 lõiget 1 ja artikli 79 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et artiklis 77 ette nähtud kaebus kujutab endast avalike õiguste teostamise vahendit, samas kui artiklis 79 ette nähtud õiguskaitsevahend on eraõiguslike õiguste kasutamise vahend? Kui vastus on jaatav, siis kas sellest tuleb järeldada, et järelevalveasutusel, kes peab lahendama kaebused, on esmajärjekorras pädevus tuvastada õigusrikkumine?

2.    Kui andmesubjekt – kelle arvates rikub tema isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmäärust – kasutab samal ajal oma õigust esitada selle määruse artikli 77 lõike 1 alusel kaebus ja õigust algatada kohtuasi õiguskaitsevahendina selle määruse artikli 79 lõike 1 alusel, siis kas tuleb asuda seisukohale, et tõlgendamine kooskõlas põhiõiguste harta artikliga 47 tähendab:

a)    et järelevalveasutus ja kohus on kohustatud rikkumise olemasolu kontrollima sõltumatult ja võivad seega jõuda koguni lahknevatele järeldustele; või

b)    et järelevalveasutuse otsus on rikkumise toimepanemise hindamisel prioriteetne, võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 51 lõikes 1 osutatud volitusi ning sama määruse artikli 58 lõike 2 punktides b ja d antud volitusi?

3.    Kas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 51 lõikega 1 ja artikli 52 lõikega 1 tagatud järelevalveasutuse sõltumatust tuleb tõlgendada nii, et see asutus on artikli 77 kohase kaebuse menetlemisel ja selle üle otsustamisel sõltumatu sellest, mida on artikli 79 alusel pädev kohus tuvastanud jõustunud kohtuotsusega, nii et ta võib isegi teha sama väidetava õigusrikkumise kohta lahkneva otsuse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).