Language of document :

2020 m. spalio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Leonine Distribution / Komisija

(Byla T-641/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Leonine Distribution GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Kreile

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2020) 5515 final, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) 58/20031 peržiūrimas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos priimtas aktas;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi aštuoniais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija klaidingai aiškino sąvoką „kvietimo dokumentai“.

Teigiama, kad ši sąvoka neleidžia daryti išvados, kad „tikrųjų akcininkų“ pilietybė, o ne tik tiesioginių akcininkų pilietybė turi lemiamą reikšmę kvalifikuojant ieškovę Europos bendrove.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija klaidingai nusprendė, kad KKR European Fund IV LP nėra tikroji LEONINE Distribution savininkė Europoje.

Ieškovė teigia, kad jau EACEA nustatė, kad KKR European Fund IV LP turi būti laikoma ieškovės „tikrąja savininke“.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija klaidingai grindė savo sprendimą tariama informacijos apie KKR European Fund IV LP akcininkų sudėtį stoka.

–    Siekiant įvertinti ieškovės tinkamumą, nėra svarbi detali Fondo individualių investitorių sudėtis, svarbu, kad būtų užtikrinta Europos akcininkų dauguma.

4. Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į bylos faktines aplinkybes ir Reglamento (ES) Nr. 1295/2013 („Kūrybiškos Europos reglamentas“)2 tikslus.

Komisija grindžia savo sprendimą neįrodytu teiginiu, kad prašomas finansavimas bus persiųstas į trečiąsias šalis.

Savo sprendime Komisija nenagrinėjo finansavimo įstatymų tikslų.

5. Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisijos sprendimas prieštarauja taikomoms finansavimo Gairėms.

Atsisakymas pripažinti ieškovės tinkamumą gauti finansavimą nesuderinamas su Kūrybiškos Europos reglamentu.

6. Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisijos sprendimas prieštarauja Kūrybiškos Europos reglamente esančiai „Europos kūrinio“ sąvokai.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES3 apibrėžta „Europos kūrinio“ sąvoka suprantama plačiai ir nėra suderinama su Komisijos siauru tinkamumo supratimu.

7. Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisijos sprendimu pažeidžiamas proporcingumo principas.

MEDIA finansavimo, jeigu jis būtų naudojamas pagal finansavimo įstatymus, skyrimas būtų buvusi vienodai veiksminga, bet švelnesnė priemonė.

8. Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija neteisėtai neatsižvelgė į vėlesnius paaiškinimus, kuriuos ieškovė pateikė 2020 m. liepos 15 d. laiške.

Komisija turėjo atsižvelgti į ieškovės pastabas, nes jos buvo pateiktos ne per vėlai ir todėl neturėjo būti atmestos.

____________

1 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 235).

2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB (OL L 347, 2013, p. 221).

3 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010, p. 1).