Language of document :

Talan väckt den 20 oktober 2020 – Leonine Distribution mot kommissionen

(Mål T-641/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Leonine Distribution GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaten J. Kreile)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandbeslut C(2020) 5515 final av den 10 augusti 2020 om laglighetsprövning av en rättsakt enligt rådets förordning (EG) nr 58/20031 från Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

Första grunden: Kommissionen gjorde en felaktig tolkning av lydelsen i kravspecifikationerna

Sökanden hävdar att det inte går att dra slutsatsen ”slutliga aktieägares” nationalitet är avgörande för kvalificeringen av sökanden som ett europeiskt företag och inte enbart direkta aktieägares nationalitet.

Andra grunden: Kommissionen gjorde fel när den inte godtog KKR European Fund IV LP som slutlig europeisk ägare av LEONINE Distribution.

Sökanden hävdar att Eacea utgår från att KKR European Fund IV LP ska anses vara sökandens ”slutliga ägare”.

Tredje grunden: Kommissionen har felaktigt grundat sitt beslut på bristande information om KKR European Fund IV LP:s aktieägarstruktur

För att utvärdera om sökanden var berättigad till stöd är den detaljerade strukturen av individuella investerare i fonden inte av betydelse, utan enbart en säkerställd majoritet av europeiska aktieägare.

Fjärde grunden: Kommissionen har underlåtit att i tillräcklig utsträckning beakta omständigheterna i ärendet samt målsättningarna med förordning (EU) nr 1295/2013 (”Kreativa Europa”-förordningen)2

Kommissionen grundade sitt beslut på det icke underbyggda påstående att den begärda finansieringen skulle överföras till tredjeländer.

Kommissionen prövade inte målsättningarna av finanseringslagstiftningen i sitt beslut.

Femte grunden: Kommissionens beslut står i strid med målsättningarna för tillämpliga finansieringsriktlinjer.

Ett avslag som innebär att det konstateras att sökanden inte är berättigad till finansiering är oförenligt med målsättningarna för Kreativa Europa-förordningen.

Sjätte grunden: Kommissionens beslut strider mot begreppet ”europeisk produktion” i Kreativa Europa-förordningen.

Begreppet ”europeisk produktion”, vilket definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU,3 är välkänt och är inte förenligt med kommissionens restriktiva tolkning av berättigande till finansiering.

Sjunde grunden: Kommissionens beslut åsidosätter proportionalitetsprincipen

Beviljandet av Media-finansiering, underkastat kravet på användning i enlighet med finansieringslagstiftningen, skulle ha varit ett lika effektivt men mindre ingripande.

Åttonde grunden: Kommissionen underlät rättsstridigt att ta i beaktande de ytterligare klargöranden som sökanden hade lagt fram i sin skrivelse av den 15 juli 2020.

- Kommissionen skulle ha tagit sökandens synpunkter i beaktande, eftersom de inte hade kommit in för sent och någon preklusionsverkan därför inte förelåg.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (EGT L 11, 2003, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 2013 s. 221).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 2010, s. 1).