Language of document :

Rettens dom af 29. juni 2022 – Leonine Distribution mod Kommissionen

(Sag T-641/20) 1

(Kultur – programmet »Et Kreativt Europa« (2014-2020) – delprogrammet »Media« – indkaldelse af forslag til EACEA/05/2018 – EACEA’s afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning på grund af manglende overholdelse af udvælgelseskriterierne – Kommissionens afgørelse om afslag på den administrative klage over EACEA’s afgørelse – begrebet europæisk virksomhed – støtte, der udelukkende kan søges af ansøgere, der ejes, enten direkte eller i kraft af en ejermajoritet, af statsborgere fra EU-medlemsstaterne eller fra andre lande, som deltager i delprogrammet – urigtige skøn – manglende undersøgelse af dokumenter vedlagt forslaget – proportionalitet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Leonine Distribution GmbH (München, Tyskland) (ved advokat J. Kreile)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved W. Farrell og A. Katsimerou, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) (ved H. Monet, N. Sbrilli og V. Kasparian, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2020) 5515 final af 10. august 2020 om afslag på den administrative klage indgivet i henhold artikel 22, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT 2003, L 11, s. 1), mod Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) afgørelse af 12. maj 2020 om afslag på sagsøgerens ansøgning om støtte inden for rammerne af indkaldelsen af forslag til »Støtte til distribution af ikkenationale film – automatisk støtteordning for distributører« (EACEA/05/2018).

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Leonine Distribution GmbH bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

3)    Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 19 af 18.1.2021.