Language of document :

Sag anlagt den 26. februar 2021 – Den Tjekkiske Republik mod Republikken Polen

(Sag C-121/21)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, L. Dvořáková og J. Vláčil, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Polen,

idet den har tilladt, at tilladelsen til brunkulsminedrift forlænges med seks år, uden at der foretages en miljøkonsekvensvurdering, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 4, stk. 1 og 2, i direktiv 2011/92 1 , sammenholdt med dette direktivs artikel 4, stk. 4-6, artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6, 7, 8 og 9

idet den har tilladt at udelukke den berørte offentlighed fra proceduren om meddelelse af en tilladelse til minedrift, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 6, stk. 2-7, artikel 7, stk. 5, artikel 8, artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i direktiv 2011/92

idet den har erklæret, at miljøkonsekvensvurderingsafgørelsen straks kunne fuldbyrdes, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 11, stk.1, i direktiv nr. 2011/92

idet den ikke i miljøkonsekvensvurderingsafgørelsen har inddraget en mulig fremgangsmåde i tilfælde af, at de berørte forekomster af vand ikke undtages, jf. artikel 4, stk. 5, i direktiv 2000/60 2 , ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), og litra b), nr. ii), i direktiv 2000/60

idet den ikke har tilladt den berørte offentlighed og Den Tjekkiske Republiks deltagelse i proceduren vedrørende meddelelse af en tilladelse til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 6, stk. 2-7, artikel 7, stk. 1, 2 og 5, og artikel 8 i direktiv 2011/92

idet den ikke har offentliggjort og meddelt Den Tjekkiske Republik tilladelsen til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 9, stk. 1, og 2, i direktiv 2011/92

idet den ikke har tilladt en retslig kontrol af tilladelsen til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 11, stk. 1, i direktiv 2011/92

idet den ikke har offentliggjort tilladelsen til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 7 i direktiv 2003/4 3

idet den ikke har meddelt fuldstændige oplysninger i forbindelse med proceduren vedrørende meddelelsen af tilladelsen til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, TEU

idet den i tilladelsen til minedrift indtil 2026 ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til miljøkonsekvensvurderingsafgørelsen, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2011/92

og idet den ikke har fastlagt tilstrækkelige miljømæssige betingelser i tilladelsen til minedrift indtil 2026, ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 8a, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/92.

Republikken Polen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender, der er støttet på en tilsidesættelse af direktiv 2011/92, direktiv 2000/60, direktiv 2003/4 og traktaten om Den Europæiske Union (princippet om loyalt samarbejde).

Republikken Polen har indført nationale retsforskrifter, hvorefter det er muligt at forlænge tilladelsen til minedrift med seks år, uden at der foretages en miljøkonsekvensvurdering, og hvorefter proceduren for meddelelse af tilladelse til minedrift i de fleste tilfælde ikke er offentlig. Den har dermed tilsidesat direktiv 2011/92.

Republikken Polen har tilsidesat direktiv 2011/92, idet den har erklæret, at afgørelsen om de miljømæssige betingelser, der finder anvendelse på projektet om udvidelse og forlængelse af minedriftsarbejdet i Turów indtil 2044, kunne fuldbyrdes øjeblikkeligt, hvorved den udelukkede en effektiv retsbeskyttelse med hensyn til denne afgørelse. Samtidig har Republikken Polen tilsidesat direktiv 2000/60, idet afgørelsen om de miljømæssige betingelser ikke dækker projektets samlede periode på passende måde henset til minedriftens virkninger på vandforekomsterne tilstand.

Republikken Polen har tilsidesat direktiv 2011/92, idet den hverken har tilladt den berørte offentlighed eller Den Tjekkiske Republik at deltage i proceduren for meddelelse af den endelige tilladelse til brunkulsminedrift i Turów indtil 2026, idet den ikke har offentliggjort den meddelte tilladelse og har tilsendt Den Tjekkiske Republik denne tilladelse ufuldstændigt og for sent, idet polsk ret er til hinder for, at den berørte offentlighed kan få efterprøvet denne tilladelse, og idet der ikke blev taget behørigt hensyn til miljøkonsekvensvurderingen i denne tilladelse. Med denne adfærd har Republikken Polen også tilsidesat direktiv 2003/4 og princippet om loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, TEU.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13.12.2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT 2012, L 26, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT 2000, L 327, s. 1).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28.1.2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT 2003, L 41, s. 26).