Language of document :

Kanne 31.10.2007 - Fiorella Vinci v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-130/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Fiorella Vinci (Schöneck, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt B. Karthaus)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Kantajan vaatimukset

On todettava, että vastaajan 5.3.2007 päivätyn kirjeen (07) 139a H KK7bk HEAL ja vastaajan 5.3.2007 päivätyn kirjeen (07) 139b H KK/bk HEAL sisällyttäminen kantajan henkilökansioon, lääkäri Schönin 24.4.2007 antaman lääkärintodistuksen sisällyttäminen kantajan henkilökansioon sekä Deutsche Klinik für Diagnostikin 2.4.2007 toimittamien kantajan terveydellistä tilaa koskevien tutkimustulosten sisällyttäminen kantajan potilastietoihin on lainvastaista;

on todettava, että vastaajan 3.9.2007 tekemä päätös (07) 772 PSR JMC/cc APPE, jolla se kieltäytyi poistamasta edellisessä kohdassa mainittuihin asiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot, on lainvastainen;

on todettava, että vastaajan 5.3.2007 antama määräys kantajan velvoittamisesta osallistumaan lääkärintarkastukseen on pätemätön;

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii ensimmäisessä vaatimuksessaan, että virkamiestuomioistuin toteaa, että mainittujen asiakirjojen sisällyttäminen hänen henkilökansioonsa tai erikseen pidettyihin potilastietoihin on lainvastaista. Toisessa vaatimuksessaan hän vaatii toteamaan, että vastaaja on lainvastaisesti kieltäytynyt poistamasta lainvastaisesti kerätyt henkilötiedot. Kantaja esittää tämän vaatimuksensa tueksi, että Euroopan keskuspankin henkilöstösääntöjen 5.13.4 artikla on vastoin sekä lääketieteellisten tietojen keräämistä että tallentamista; yhtäältä siinä ei anneta valtuutusta käsitellä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (jäljempänä asetus N:o 45/2001) 10 artiklassa tarkoitettuja henkilötietojen ryhmiä, toisaalta siinä ei asetuksen N:o 45/2001 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetyllä tavalla säädetä sellaisesta tarkoituksesta, jonka vuoksi käsittely olisi tarpeellista.

Kantaja vaatii kolmannessa vaatimuksessaan, että vastaajan 5.3.2007 antama määräys, jolla kantaja velvoitettiin osallistumaan lääkärintarkastukseen, on kumottava. Kantaja katsoo, että pätemättömyys seuraa harkintavallan väärinkäytöstä sekä henkilöstösääntöjen 5.13.4 artiklasta ilmenevien olennaisten muotomääräysten rikkomisesta. Siinä säädetään, että ainoastaan Euroopan keskuspankin nimeämällä asiantuntijalääkärillä on valtuutus määrätä lääketieteellisistä lisätoimenpiteistä, kuten esim. tarkastuksista, eikä kantajan välittömällä esimiehellä.

Kantaja vaatii lisäksi sen aineettoman vahingon korvaamista, joka hänelle on aiheutunut siitä, että hänen täytyi osallistua laajaan lääkärintarkastukseen, vaikka sille ei ollut riittäviä oikeudellisia perusteita.

____________