Language of document :

Beroep ingesteld op 3 december 2007 - Adjemian e.a. / Commissie

(Zaak F-134/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Vahan Adjemian (Angera, Italië) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten waarbij de Commissie enerzijds weigert verzoekers' aanstelling als arbeidscontractanten voor bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen, en anderzijds arbeidsvoorwaarden vaststelt. Ter onderbouwing van hun beroep stellen verzoekers schending van het beginsel van stabiliteit van de arbeidsverhoudingen en met name onwettigheid van artikel 88 RAP, omdat daarbij de duur van overeenkomsten van arbeidscontractanten wordt beperkt.

Conclusies

nietig te verklaren de opeenvolgende besluiten van de Commissie, met name dat van 28 april 2004, betreffende de maximumduur van gebruikmaking van niet-permanent personeel in haar diensten;

artikel 88 RAP onwettig te verklaren, omdat daarbij de duur van overeenkomsten van arbeidscontractanten wordt beperkt;

nietig te verklaren de besluiten van de Commissie van 23 augustus en 31 oktober 2007 houdende afwijzing van de klachten R/263/07, R/492/07 en R/390/07 tegen de besluiten van de Commissie om een overeenkomst slechts voor bepaalde tijd te sluiten dan wel verzoekers' aanstelling als arbeidscontractant slechts voor bepaalde tijd te verlengen;

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 5 september 2007 tot afwijzing van verzoekers' vorderingen van 31 mei en 20 juli 2007 om hun overeenkomst van arbeidscontractant voor onbepaalde tijd te verlengen;

nietig te verklaren de besluiten van de Commissie houdende vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor elk van de verzoekers, voor zover hun aanstelling of de verlenging daarvan beperkt is tot bepaalde tijd;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________