Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

2 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova ym.

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Väliaikaiset ja ylimääräiset toimihenkilöt, jotka on nimitetty koeajalla oleviksi virkamiehiksi – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla – Oikeus päivärahaan sen jälkeen, kun osa asettautumiskorvauksesta on maksettu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Baniel-Kubinova ja 13 muuta parlamentin virkamiestä vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan parlamentin päätökset olla myöntämättä heille henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan mukaista päivärahaa.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kulukorvaus – Asettautumiskorvaus – Väliaikaiset toimihenkilöt

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 5 artiklan 1 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla)

2.      Virkamiehet – Kulukorvaus – Päiväraha – Myöntämisedellytykset – Koeajalla oleva virkamies, joka on saanut asettautumiskorvausta väliaikaisena toimihenkilönä – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen

(Henkilöstösääntöjen 71 artikla; henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevat 5 ja 10 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 1 kohta)

1.      Yhteisöjen lainsäätäjä säätää muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklassa asettautumiskorvauksen maksamisesta väliaikaisille toimihenkilöille pitäen lähtökohtana, että vaikka heillä ei ole vakinaisen virkamiehen työsuhdeturvaa, väliaikaiset toimihenkilöt, joiden todennäköinen palvelusaika on vähintään vuosi, ehkä haluavat asettautua asemapaikkaansa pysyvällä ja jatkuvalla tavalla. Väliaikaisille toimihenkilöille maksetaan asettautumiskorvausta niiden kulujen kattamiseksi, joita tällaiseen asettautumiseen käytetystä vaivannäöstä aiheutuu, vaikka korvaus maksetaankin vain osittaisena, kun todennäköinen palvelusaika on alle kolme vuotta.

(ks. 20 kohta)

2.      Jo henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevien 5 ja 10 artiklan vertailu osoittaa, ettei henkilö, joka on saanut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 1 kohdan perusteella asettautumiskorvausta väliaikaisena toimihenkilönä, voi myöhemmin vaatia päivärahaa, kun hänet nimitetään koeajalla olevaksi virkamieheksi, ja näin on siitä riippumatta, että palvelussuhteeseen sovellettava säännöstö vaihtuu. On nimittäin todettava, että koska asettautumiskorvauksen myöntäminen edellyttää, että asianomaisen henkilön asuinpaikka siirtyy lähelle hänen asemapaikkaansa, hän ei voi toisen taloudellisen edun, kuten päivärahan, saadakseen myöhemmin väittää pätevästi, että hänen asettautumisensa asemapaikkaan on tilapäistä verrattuna siihen ”todelliseen” asuinpaikkaan, joka hänellä on kotimaassaan.

Koska asianomainen henkilö on asettautumiskorvauksen saadakseen antanut valaehtoisen vakuutuksen sen osoittamiseksi, että hänen asuinpaikkansa on asemapaikassa, liittämällä tähän vakuutukseen asianmukaiset selvitykset, hallintoviranomaisella on syistä, jotka liittyvät niihin luottamussuhteisiin, joiden on vallittava toimielinten ja sen virkamiesten välillä, sekä hyvään hallintoon liittyvistä syistä oikeus olla tutkimatta uudelleen kysymystä asianomaisen henkilön asuinpaikasta, kun tämä hakee päivärahaa.

(ks. 27 ja 30 kohta)