Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 2. decembra 2008

Vec F‑131/07

Barbora Baniel-Kubinova a i.

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci a pomocní zamestnanci vymenovaní za úradníkov v skúšobnej dobe – Článok 10 prílohy VII služobného poriadku – Nárok na diéty po vyplatení časti príspevku na usídlenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou B. Baniel-Kubinova a 13 ďalších úradníkov Parlamentu navrhujú zrušiť rozhodnutia Parlamentu, ktorými sa im nepriznávajú diéty podľa článku 10 prílohy VII služobného poriadku

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Náhrada výdavkov – Príspevok na usídlenie – Dočasní zamestnanci

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VII článok 5 ods. 1; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 24)

2.      Úradníci – Náhrada výdavkov – Diéty – Podmienky priznania – Úradník v skúšobnej lehote, ktorému bol poskytnutý príspevok na usídlenie ako dočasnému zamestnancovi – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 71; príloha VII články 5 a 10; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 24 ods. 1)

1.      Normotvorca Spoločenstva stanovuje v článku 24 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nárok na príspevok na usídlenie pre dočasných zamestnancov, pričom vychádza z predpokladu, že aj bez istoty zamestnania ako úradník v trvalom služobnom pomere sa dočasní zamestnanci, ktorých predpokladaná doba služby je aspoň jeden rok, môžu chcieť integrovať vo svojom mieste výkonu práce stálym a trvalým spôsobom. Na pokrytie výdavkov, ktoré vyplývajú zo snahy vynaloženej na takéto integrovanie sa dočasným zamestnancom vypláca príspevok na usídlenie, hoci v prípade predpokladanej doby služby kratšej ako tri roky je len čiastočný.

(pozri bod 20)

2.      Už z jednoduchého porovnania článku 5 s článkom 10 prílohy VII služobného poriadku vyplýva, že osoba, ktorej bol ako dočasnému zamestnancovi poskytnutý príspevok na usídlenie podľa článku 24 odseku 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, nemôže následne pri svojom vymenovaní za úradníka v skúšobnej dobe uplatňovať nárok na diéty, a to bez ohľadu na zmeny služobného postavenia. Keďže priznanie príspevku na usídlenie je podmienené zmenou bydliska dotknutej osoby do miesta výkonu práce, nemôže táto osoba následne s cieľom získať ďalšiu peňažnú výhodu, akou sú diéty, dôvodne tvrdiť, že jej usídlenie v mieste zamestnania je dočasné, na rozdiel od „skutočného“ miesta bydliska, ktoré sa nachádza v krajine jej pôvodu.

Ak dotknutá osoba s cieľom získať príspevok na usídlenie predložila čestné vyhlásenie na preukázanie že miesto jej bydliska sa nachádza v mieste zamestnania, a priložila k tomuto vyhláseniu náležité dôkazy, administratíva je z dôvodov týkajúcich sa vzťahu dôvery, ktorý musí existovať medzi inštitúciou a jej úradníkmi, ako aj z dôvodu riadnej správy administratívy, oprávnená opätovne nepreskúmať otázku týkajúcu sa miesta bydliska dotknutej osoby, keď žiada o priznanie diét.

(pozri body 27 a 30)