Language of document : ECLI:EU:F:2009:114

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 16. septembra 2009

Vec F‑130/07

Fiorella Vinci

proti

Európskej centrálnej banke (ECB)

„Verejná služba – Zamestnanci ECB – Údajne protizákonné spracovanie lekárskych údajov – Povinná lekárska prehliadka“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 36.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorý je pripojený k Zmluve ES, ktorou F. Vinci navrhuje v prvom rade určiť, že založenie predovšetkým listu z 5. marca 2007, ktorý jej bol adresovaný generálnym riaditeľstvom pre ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu ECB a ktorý ju informoval, že poverený lekár ECB rozhodol, že musí podstúpiť lekárske vyšetrenie u nezávislého odborníka, stanovené na 8. marca 2007, ďalej listu, takisto z 5. marca 2007, ktorý adresovalo generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje nezávislému odborníkovi, prof. A, na účely vykonania lekárskeho vyšetrenia žalobkyne, a napokon, osvedčenia povereného lekára ECB z 24. apríla 2007, ktoré konštatuje, že pracovná schopnosť žalobkyne nie je znížená, do jej osobného spisu, je protiprávne; v druhom rade určiť, že založenie správy o lekárskom vyšetrení vykonanom 8. marca 2007 lekárskym tímom prof. A do jej zdravotnej dokumentácie je protiprávne; v treťom rade určiť, že rozhodnutie predsedu ECB z 3. septembra 2007, ktorým sa zamietla jej sťažnosť z 2. augusta 2007 a odmietlo sa tak vyňať vyššie uvedené dokumenty z jej osobného spisu a zdravotnej dokumentácie, do ktorých boli založené, je protiprávne; v štvrtom rade určiť, že list z 5. marca 2007, ktorým jej bolo nariadené dostaviť sa 8. marca 2007 do ordinácie prof. A na účely podstúpenia lekárskeho vyšetrenia, je protiprávny; v piatom rade zaviazať ECB na zaplatenie 10 000 eur žalobkyni ako náhradu ujmy, ktorú údajne utrpela; napokon, v šiestom rade zaviazať ECB na náhradu trov konania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej centrálnej banky – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Zamietnutie výmazu osobných údajov založených do osobného spisu administratívou – Zahrnutie

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 16; Podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 42)

2.      Úradníci – Zamestnanci Európskej centrálnej banky – Žaloba – Povinnosť podať predchádzajúcu žiadosť napriek neexistencii napadnuteľného rozhodnutia – Neexistencia

(Podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, články 41 a 42; predpisy uplatniteľné na zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 8.1.0)

3.      Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva – Nariadenie č. 45/2001 – Zhromažďovanie lekárskych údajov na účely kontroly veľmi častej neprítomnosti – Zákonnosť

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 4 ods. 1 písm. c)]

4.      Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva – Nariadenie č. 45/2001 – Zhromažďovanie lekárskych údajov na účely kontroly ospravedlniteľnej povahy neprítomnosti z dôvodu nemocenskej dovolenky – Rozsah kontroly

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 10 ods. 2 písm. b); Podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 31; predpisy uplatniteľné na zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 5.13.4)

5.      Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva – Nariadenie č. 45/2001 – Spracovanie údajov lekárskej povahy – Právny základ

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 10 ods. 2 písm. b)]

6.      Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva – Nariadenie č. 45/2001 – Akt inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva, ktorý povoľuje spracovanie údajov zamestnancov – Rešpektovanie súkromného života zamestnancov – Podmienky

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001)

1.      Rozhodnutie Banky, ktorým sa zamieta žiadosť zamestnanca smerujúca k získaniu výmazu osobných údajov založených do jeho osobného spisu administratívou, predstavuje napadnuteľný akt v zmysle článku 42 podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky. Z článku 16 nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov totiž vyplýva, že zamietnutie výmazu je protiprávne, pokiaľ dotknuté údaje boli predmetom protizákonného spracovania, a najmä protiprávneho zhromažďovania. Súd preto pri preskúmavaní zákonnosti zamietnutia výmazu môže preskúmať zákonnosť akéhokoľvek spracovania dotknutých údajov, najmä zaznamenávania a uchovávania (to znamená zakladania) týchto údajov.

Okrem toho, hoci článok 16 nariadenia č. 45/2001 odkazuje iba na „protizákonnú“ povahu takéhoto spracovania údajov a poukazuje na porušenie ustanovení oddielov 1, 2 a 3 jeho kapitoly II, nemôže byť vykladaný tak, že preskúmanie zákonnosti tohto spracovania údajov sa obmedzuje iba na samotné dodržanie ustanovení oddielov, na ktoré poukazuje. Súdu preto prináleží posúdiť, či dôvod založený na protiprávnosti spracovania údajov môže zasiahnuť do rešpektovania súkromného života, ktorého zabezpečenie z hľadiska spracovania osobných údajov je cieľom tohto nariadenia.

(pozri body 46 – 48, 66 a 67)

2.      Keďže predpisy uplatniteľné na zamestnancov Európskej centrálnej banky nestanovujú osobitný postup v súvislosti s predchádzajúcou žiadosťou v prípade, ak Banka predtým neprijala žiadne napadnuteľné rozhodnutie, žalobcovi nemožno vytýkať, že podal žiadosť o preskúmanie pred podaním žaloby bez predchádzajúceho prijatia napadnuteľného rozhodnutia Bankou.

Okrem toho, keďže dvojmesačná lehota, ktorá začína plynúť od okamihu doručenia napadnutého rozhodnutia, tak ako ju stanovuje článok 8.1.0 predpisov uplatniteľných na zamestnancov, nevyhnutne predpokladá existenciu predchádzajúceho rozhodnutia, táto lehota sa nemôže uplatňovať v prípade, ak je rozhodnutie, ktoré môže byť ďalej napadnuté v rámci sťažnosti a potom súdnej žaloby, vydané v priebehu konania o preskúmaní pred podaním žaloby.

(pozri body 51, 53 a 55)

3.      V prípade, ak je inštitúcia alebo orgán Spoločenstva oprávnený vykonávať zhromažďovanie lekárskych údajov svojich zamestnancov, ktoré môže mať potenciálne invazívnu povahu a niesť riziko zásahu do súkromného života, použitie takýchto zhromaždených údajov nemôže ísť nad rámec toho, čo je prísne nevyhnutné vzhľadom na skutkové okolnosti, za ktorých inštitúcia alebo orgán vykonáva túto právomoc. Preto musí dodržať zásadu proporcionality, najmä tak, ako ju stanovuje v oblasti ochrany z hľadiska spracovávania osobných údajov článok 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súdu Spoločenstva takisto prináleží preskúmavať dodržiavanie tejto zásady.

Zhromažďovanie lekárskych údajov, ktoré vykonáva inštitúcia alebo orgán Spoločenstva vo forme komplexného vyšetrenia celkového zdravotného stavu zamestnanca, ktorého cieľom je jednak kontrola ospravedlniteľnosti opakovanej neprítomnosti tohto zamestnanca, a jednak posúdenie potreby vykonať úpravu pracovných podmienok dotknutého zamestnanca z dôvodu prípadných ťažkostí s plnením jeho povinností v dôsledku jeho zdravotného stavu, nemožno považovať za zhromažďovanie lekárskych údajov, ktoré má neprimeranú povahu. Za týchto okolností sa totiž administratíva môže oprávnene domnievať, že komplexné vyšetrenie zdravotného stavu zamestnanca je nevyhnutné na účely ukončenia veľmi častej neprítomnosti, ktorú považuje za neuspokojivú tak z hľadiska nej samotnej ako aj z hľadiska dotknutého zamestnanca. Okrem toho, inštitúcia je v takej situácii oprávnená, ak nie dokonca povinná v dôsledku svojej zodpovednosti voči zamestnancom, posúdiť potrebu vykonať úpravu pracovných podmienok zamestnanca z hľadiska prípadných ťažkostí tohto zamestnanca s plnením jeho povinností v dôsledku jeho zdravotného stavu.

(pozri body 87, 89, 90, 102 a 139)

4.      Hoci ustanovenia článku 10 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov stanovujú, že spracovanie údajov spadajúcich do ich pôsobnosti musí byť nevyhnutné na účely dodržiavania konkrétnych práv a záväzkov prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva, z týchto ustanovení nevyplýva, že akýkoľvek predpis stanovujúci existenciu spracovania týkajúceho sa „osobitných kategórií údajov“ v zmysle názvu článku 10 tohto nariadenia musí sám osebe výslovne uvádzať presný cieľ tohto spracovania a odôvodňovať tak jeho nevyhnutnú povahu.

V každom prípade, hoci článok 5.13.4 predpisov uplatniteľných na zamestnancov Európskej centrálnej banky výslovne neuvádza ciele, ktoré môžu odôvodniť využitie zhromažďovania lekárskych údajov, ktoré stanovuje, tieto ciele sa jasne odvodzujú z kontextu, v akom sa nachádza uvedený článok. Všetky ustanovenia článku 5.13 totiž majú za cieľ spresniť podmienky uplatnenia článku 31 podmienok zamestnávania zamestnancov Banky, ktorý stanovuje, že „zamestnanec, ktorý predloží doklad o neschopnosti plniť svoje povinnosti v dôsledku choroby alebo úrazu, má nárok na platenú nemocenskú dovolenku“. Opatrenia stanovené v článku 5.13.4 sa teda majú uplatňovať v prípade neprítomnosti z dôvodu nemocenskej dovolenky na účely kontroly ospravedlniteľnej povahy neprítomnosti, pričom rozsah tejto kontroly sa môže legitímne meniť najmä v závislosti od frekvencie neprítomnosti.

(pozri body 100, 101 a 138)

5.      Z ustanovení článku 10 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov nevyplýva, že tieto ustanovenia vyžadujú, aby akékoľvek spracovanie týkajúce sa osobitných kategórií údajov v zmysle odseku 1 tohto článku bolo povolené predpisom, ktorého existencia by bola priamo stanovená v Zmluvách o založení Európskych spoločenstiev. Takýto výklad by totiž nebol v súlade so znením textu a najmä s použitím výrazu „na... základe“, ktorý, hoci predpokladá spojitosť medzi textom stanovujúcim spracovanie údajov a zmluvami, neznamená však, že táto spojitosť musí byť priama.

Okrem toho, hoci je pravda, že francúzska verzia tohto článku 10 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 45/2001 stanovuje, že spracovanie údajov, predovšetkým lekárskej povahy, musí byť dovolené zmluvami alebo inými „actes législatifs“ prijatými na ich základe, výraz „actes législatifs“ sa musí vykladať tak, že odkazuje na pojem „normatívne akty“, ako je to v prípade iných jazykových verzií, ktoré používajú všeobecnejší pojem, ktorý neodkazuje na potrebu povolenia na spracovanie údajov aktom pochádzajúcim od osobitného orgánu.

(pozri body 115, 116, 118 a 119)

6.      Pokiaľ ide o akt inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva, ktorý povoľuje spracovanie osobných údajov jeho zamestnancov a spadá do pôsobnosti nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, ochrana súkromného života zamestnancov je dostatočne zabezpečená, ak predpis povoľujúci spracovanie údajov je normatívny akt, ktorý je dostatočným spôsobom uverejnený, a ak je dotknuté spracovanie údajov predvídateľné.

(pozri bod 122)