Language of document : ECLI:EU:C:2019:103

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora)

zo 7. februára 2019 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Preprava – Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 – Povinnosť používať tachograf – Výnimka pre vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a späť alebo z trhov do miestnych bitúnkov“

Vo veci C‑231/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Oldenburg (Vyšší krajinský súd Oldenburg, Nemecko) z 5. marca 2018 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2018, ktorý súvisí s konaním proti

NK,

za účasti:

Staatsanwaltschaft Oldenburg,

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg,

SÚDNY DVOR (ôsma komora),

v zložení: predseda ôsmej komory F. Biltgen, sudcovia C. G. Fernlund a L. S. Rossi (spravodajkyňa),

generálny advokát: N. Wahl,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        nórska vláda, v zastúpení: E. Sawkins Eikeland, K. H. Aarvik a C. Anker, splnomocnení zástupcovia,

–        Európska komisia, v zastúpení: B. Eggers a J. Hottiaux, splnomocnené zástupkyne,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1), zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 1) (ďalej len „nariadenie č. 561/2006“).

2        Tento návrh bol podaný v rámci konania vedeného proti NK, veľkoobchodníkovi s dobytkom so sídlom v Dolnom Sasku (Nemecko), kvôli tomu, že jednému zo svojich vodičov povolil prepraviť hospodárske zvieratá z poľnohospodárskej farmy priamo na bitúnok, bez karty vodiča.

 Právny rámec

 Právo Únie

3        Článok 1 nariadenia č. 561/2006 stanovuje:

„Toto nariadenie stanovuje pravidlá o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku vodičov, pôsobiacich v cestnej nákladnej i osobnej doprave, s cieľom harmonizovať podmienky hospodárskej súťaže medzi druhmi vnútrozemskej dopravy, a to najmä vzhľadom na odvetvie cestnej dopravy, zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť na cestách. …“

4        Článok 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia stanovuje:

„Toto nariadenie sa vzťahuje na cestnú dopravu:

a)      tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony…“

5        Článok 13 ods. 1 uvedeného nariadenia stanovuje:

„Ak tým nebudú dotknuté ciele stanovené v článku 1, môže každý členský štát na svojom vlastnom území alebo so súhlasom dotknutých štátov na území iného členského štátu udeliť výnimky a tieto výnimky individuálne podmieniť, z článkov 5 až 9, ktoré sa vzťahujú na dopravu:

p)      vozidlami používanými na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 100 km.“

6        Nariadenie č. 165/2014 stanovuje najmä povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave.

7        Odôvodnenie 3 tohto nariadenia stanovuje:

„Na niektoré vozidlá sa uplatňuje výnimka z ustanovení nariadenia… č. 561/2006… Aby sa zabezpečila súdržnosť, malo by tiež byť možné vyňať tieto vozidlá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.“

8        Článok 2 ods. 2 nariadenia č. 165/2014 stanovuje:

„Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)      ,tachograf‘ alebo ‚záznamové zariadenie‘ je zariadenie určené na inštaláciu do cestných vozidiel na účely automatického alebo poloautomatického zobrazovania, zaznamenávania, tlačenia, ukladania a výstupu údajov o pohybe vrátane rýchlosti takýchto vozidiel v súlade s článkom 4 ods. 3 a podrobnosti o určitých dobách činnosti ich vodičov;

d)      ,tachografová karta‘ je inteligentná karta určená na používanie s tachografom, ktorá umožňuje tachografu určiť funkciu držiteľa karty a umožňuje prenášať a ukladať údaje;

f)      ,karta vodiča‘ je tachografová karta vydaná konkrétnemu vodičovi orgánmi členského štátu, ktorá identifikuje vodiča a umožňuje ukladať údaje o činnosti vodiča.

…“

9        Článok 3 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje:

„Členské štáty môžu vyňať z uplatňovania tohto nariadenia vozidlá uvedené v článku 13 ods. 1 a 3 nariadenia… č. 561/2006.“

 Nemecká právna úprava

10      § 8 Fahrpersonalgesetz (zákon o posádkach vozidiel) stanovuje:

1.      Správneho deliktu sa dopustí ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti,

(1)      ako podnikateľ,

b)      poruší ustanovenie… nariadenia… č. 165/2014…

2.      Za správny delikt možno v prípadoch uvedených v odseku 1 bodoch 1 a 3 uložiť pokutu až do výšky 30 000 eur…“

11      § 18 ods. 1 bod 16 Fahrpersonalverordnung (nariadenie o posádkach vozidiel) stanovuje:

„1.      Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia… č. 561/2006 a podľa článku 3 ods. 2 nariadenia… č. 165/2014 sa nižšie uvedené kategórie vozidiel vynímajú… z pôsobnosti článkov 5 až 9 nariadenia… č. 561/2006 a z pôsobnosti nariadenia… č. 165/2014:

(16)      Vozidlá používané v okruhu 100 km od základne podnikateľa na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak alebo z týchto trhov na miestne bitúnky.“

12      § 23 ods. 1 bod 2 nariadenia o posádkach vozidiel spresňuje:

„1.      Správneho deliktu v zmysle § 8 ods. 1 bodu 1 písm. b) zákona o posádkach vozidiel sa dopustí ten, kto ako podnikateľ poruší ustanovenia nariadenia… č. 165/2014… tým, že úmyselne alebo z nedbanlivosti

(2)      nezabezpečí správne fungovanie tachografu alebo riadne používanie tachografu, alebo karty vodiča, alebo záznamového listu…“

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

13      NK je veľkoobchodník s dobytkom so sídlom v Dolnom Sasku, ktorý nakupuje živé zvieratá od poľnohospodárov a následne ich prepravuje až do bitúnkov, ktorým tieto zvieratá predáva.

14      V novembri 2016 NK kúpil ošípané na výkrm od poľnohospodára v okrese Cloppenburg v Dolnom Sasku a prevážal ich v jednom zo svojich vozidiel na prevoz dobytka až na bitúnok. Pri cestnej kontrole bolo konštatované, že vodič vozidla nevložil svoju kartu vodiča. Podľa zákona a nariadenia o posádkach vozidiel bolo NK uložené zaplatiť pokutu vo výške 750 eur za to, že povolil a nariadil vykonanie jazdy bez karty vodiča, pričom Amtsgericht Oldenburg (Okresný súd Oldenburg, Nemecko) túto pokutu svojím rozhodnutím potvrdil.

15      NK podal opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu na Oberlandesgericht Oldenburg (Vyšší krajinský súd Oldenburg, Nemecko), pričom sa dovolával uplatnenia výnimky stanovenej v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006, na ktorý odkazuje článok 3 ods. 2 nariadenia č. 165/2014 a ktorý bol do nemeckého práva prebratý prostredníctvom § 18 ods. 1 bodu 16 nariadenia o posádkach vozidiel.

16      Oberlandesgericht Oldenburg (Vyšší krajinský súd Oldenburg) zastával názor, že výklad pojmu „trh“ v zmysle nariadenia č. 561/2006 nie je zrejmý, a rozhodol predložiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Môže sa veľkoobchodník s dobytkom, ktorý nadobúda živé zvieratá od poľnohospodára a preváža ich na bitúnok v okruhu do 100 kilometrov, ktorému tieto zvieratá predá, odvolávať na výnimku stanovenú v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006… – „vozidlá používané na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 100 kilometrov“ –, pretože nadobudnutie od poľnohospodára predstavuje „trh“ v zmysle tohto ustanovenia alebo pretože samotný podnik obchodujúci s dobytkom sa má považovať za trh?

V prípade, ak nejde o „trh“ v zmysle tohto ustanovenia:

Môže sa veľkoobchodník s dobytkom, ktorý nadobúda živé zvieratá od poľnohospodára a preváža ich na bitúnok v okruhu do 100 kilometrov, ktorému tieto zvieratá predá, odvolávať na túto výnimku mutatis mutandis?“

 O prejudiciálnej otázke

17      Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa pojem „trh“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006 má vykladať v tom zmysle, že označuje buď transakciu vykonanú medzi veľkoobchodníkom s dobytkom a poľnohospodárskym prevádzkovateľom, alebo samotného veľkoobchodníka s dobytkom, alebo či je možné rozšíriť výnimku uvedenú v tomto ustanovení na vozidlá, ktoré prevážajú živé zvieratá z fariem na miestne bitúnky.

18      Na úvod treba pripomenúť, že účelom nariadenia č. 561/2006 je, ako vyplýva najmä z jeho článku 1, harmonizovať podmienky hospodárskej súťaže v odvetví cestnej dopravy a zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť na cestách, pričom tieto ciele sú premietnuté najmä do povinnosti vybaviť vozidlá cestnej dopravy schváleným tachografom, ktorý umožňuje kontrolovať dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov (rozsudok z 13. marca 2014, A. Karuse, C‑222/12, EU:C:2014:142, bod 29 a citovaná judikatúra).

19      Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia č. 165/2014 môžu členské štáty vyňať z povinnosti inštalácie a/alebo používania tachografu vozidlá uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006, medzi nimi aj tie, ktoré sa uvádzajú v písmene p) tohto ustanovenia, teda „vozidlá používané na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu do 100 kilometrov“.

20      Keďže Spolková republika Nemecko využila možnosť poskytovanú článkom 3 ods. 2 nariadenia č. 165/2014, je potrebné určiť rozsah výnimky stanovenej článkom 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006.

21      V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ako výnimku z článkov 5 až 9 nariadenia č. 561/2006 treba podmienky uplatnenia článku 13 ods. 1 písm. p) tohto nariadenia vykladať prísne [pozri analogicky, pokiaľ ide o článok 13 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, rozsudok z 28. júla 2011, Seeger, C‑554/09, EU:C:2011:523, bod 33]. Okrem toho rozsah tejto výnimky sa musí určiť s prihliadnutím na cieľ predmetného ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2014, A. Karuse, C‑222/12, EU:C:2014:142, bod 28 a citovanú judikatúru).

22      Pokiaľ ide o znenie článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006, treba uviesť, že toto ustanovenie sa netýka všeobecného pojmu „trhy“, ale konkrétnejšieho vyjadrenia „miestne trhy“. Tento výraz teda nenecháva nijaký priestor na pochybnosti o tom, že výnimka uvedená v tomto ustanovení je obmedzená v závislosti od miesta odjazdu a určenia prepravy živých zvierat, pričom farmy nijako nemožno zamieňať s „miestnymi trhmi“ zvierat. Prídavné meno „miestne“ tiež nevyhnutne predpokladá, že „trhy“, o ktoré ide, označujú nie fyzickú realizáciu transakcií, ktorých predmetom je preprava živých zvierat, bez ohľadu na miesto, kde tieto transakcie prebiehajú, ale presne špecifikované miesta odlišné na jednej strane od fariem alebo poľnohospodárskych podnikov a na druhej strane od miestnych bitúnkov, ktoré sa všetky nachádzajú v geografickom okruhu uvedenom v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006.

23      Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí nórska vláda vo svojich písomných pripomienkach, zo znenia článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006 vyplýva, že „miestny trh“ nemožno zamieňať s miestom, kde sa nachádza farma alebo poľnohospodársky podnik, čo vylučuje, aby živé zvieratá mohli byť prepravované priamo veľkoobchodníkom s dobytkom z tejto farmy alebo poľnohospodárskeho podniku až na miestny bitúnok.

24      Výklad výnimky uvedenej v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006 v opačnom zmysle naráža na účely tohto ustanovenia, ako aj na účely uvedeného nariadenia.

25      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ako už Súdny dvor rozhodol v súvislosti s výnimkou z povinnosti používať tachograf stanovenou v článku 14a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 543/69 z 25. marca 1969 o harmonizácii niektorých sociálnych legislatívnych opatrení týkajúcich sa cestnej dopravy [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 77, 1969, s. 49), zmeneného nariadením Rady (EHS) č. 2827/77 z 12. decembra 1977 (Ú. v. ES L 334, 1977, s. 1) (ďalej len „nariadenie č. 543/69“), formulovanou v podstate analogicky ako výnimka uvádzaná v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006, cieľom tejto výnimky je podporovať činnosti obchodnej povahy, ktoré prevažujú nad samotnou prepravou ako takou a ktoré sa môžu týkať len prepráv na krátku vzdialenosť realizovaných v záujme jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, pričom zodpovedajú normálnym potrebám zásobovania takýchto podnikov, alebo odbytu ich výroby (rozsudok z 28. marca 1985, Hackett a i., 91/84 a 92/84, EU:C:1985:153, body 16 a 19).

26      Práve vzhľadom na tento cieľ Súdny dvor vylúčil, aby sa výnimka stanovená v článku 14a ods. 2 písm. c) nariadenia č. 543/69 vzťahovala na prepravu, ktorá práve vzhľadom na prekonané vzdialenosti, výkon používaných vozidiel a intenzitu ich prevádzkovania má charakteristiky, ktoré odôvodňovali zovšeobecnenie používania tachografu, teda nebezpečenstvo nadmerného využívania vozidiel a ich vodičov, so všetkými nežiaducimi dôsledkami na sociálnu ochranu pracovníkov v doprave, bezpečnosť na cestách a zachovanie zdravých podmienok hospodárskej súťaže v príslušnom odvetví (rozsudok z 28. marca 1985, Hackett a i., 91/84 a 92/84, EU:C:1985:153, bod 21).

27      Je pravda, že výnimka uvedená v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006 obsahuje na rozdiel od výnimky stanovenej v článku 14a ods. 2 písm. c) nariadenia č. 543/69 dodatočnú podmienku týkajúcu sa geografického okruhu, v ktorom sa uplatňuje.

28      Nič to nemení na tom, že široký výklad uvedenej výnimky v tom zmysle, že umožňuje, aby od povinnosti používania tachografu boli oslobodené vozidlá, ktoré vykonávajú prepravu živých zvierat priamo z farmy na miestne bitúnky, by predstavoval nebezpečenstvo podnecovania hospodárskych subjektov, ako sú veľkoobchodníci s dobytkom, aby prevádzkovali vozidlá s vysokým výkonom, ktoré by prepravovali každodenne počas viacerých hodín a nepretržite živé zvieratá pochádzajúce z rôznych fariem až do miestnych bitúnkov v rozpore najmä s cieľmi sociálnej ochrany vodičov a bezpečnosti na cestách, ktoré sleduje nariadenie č. 561/2006. Ako to Európska komisia zdôraznila vo svojich písomných pripomienkach, vznik takého nebezpečenstva je ešte pravdepodobnejší, keď je pre príslušný dotknutý región, ako je to v konaní vo veci samej, charakteristická vysoká hustota chovov hospodárskych zvierat a stredísk na spracovanie živočíšnych výrobkov.

29      Tento výklad nemožno vyvrátiť tvrdeniami, ktoré uvádza nórska vláda, ktoré sú na jednej strane založené na okolnosti sústavného poklesu počtu miestnych trhov so zvieratami v členských štátoch, ktorá by si vyžadovala prijať pružnejší výklad výnimky uvedenej v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006, a na druhej strane na ochrane zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by boli lepšie zabezpečené, ak by tieto zvieratá mohli byť priamo prepravené z fariem na miestne bitúnky.

30      Pokiaľ ide o prvý bod, aj za predpokladu, že by sa ukázalo, že počet miestnych trhov s dobytkom sa v členských štátoch znížil, dokonca výrazne, stačí uviesť, ako to urobila Komisia, že normotvorca Únie napriek tomu výslovne zamietol jej návrh na flexibilnejšie vymedzenie rozsahu výnimky, ktorá je uvedená v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006. V nadväznosti na to sa prijatím nariadenia č. 165/2014 navyše normotvorca Únie obmedzil na rozšírenie geografického okruhu z 50 km na 100 km, avšak bez toho, aby odstránil výraz „miestne trhy“.

31      Pokiaľ ide o druhý bod, hoci požiadavka rešpektovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat nie je uvedená medzi cieľmi, ktoré sleduje nariadenie č. 561/2006, nie je v nijakom prípade vôbec vylúčené, na rozdiel od toho, čo tvrdí nórska vláda, aby takáto požiadavka mohla byť s cieľmi nariadenia č. 561/2006 zladená. Intenzívne prevádzkovanie vozidiel prepravujúcich každodenne a nepretržite živé zvieratá priamo medzi viacerými poľnohospodárskymi podnikmi a jedným alebo viacerými miestnymi bitúnkami môže mať vplyv nielen na pracovné podmienky vodičov a ohroziť bezpečnosť na cestách, čo odôvodňuje, aby takéto vozidlá používali tachograf, ale môže tiež mať negatívny vplyv na zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

32      Z toho vyplýva, že na položenú otázku treba odpovedať, že pojem „miestne trhy“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia č. 561/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že nemôže označovať ani transakciu vykonanú medzi veľkoobchodníkom s dobytkom a poľnohospodárskym prevádzkovateľom, ani samotného veľkoobchodníka s dobytkom, takže výnimku uvedenú v tomto ustanovení nemožno rozšíriť na vozidlá, ktoré prevážajú živé zvieratá priamo z fariem na miestne bitúnky.

 O trovách

33      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol takto:

Pojem „miestne trhy“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014, sa má vykladať v tom zmysle, že nemôže označovať ani transakciu vykonanú medzi veľkoobchodníkom s dobytkom a poľnohospodárskym prevádzkovateľom, ani samotného veľkoobchodníka s dobytkom, takže výnimku uvedenú v tomto ustanovení nemožno rozšíriť na vozidlá, ktoré prevážajú živé zvieratá priamo z fariem na miestne bitúnky.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.