Language of document :

Žaloba podaná dne 30. srpna 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia v. Komise

(Věc T-463/13)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španělsko) (zástupci: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadnuté rozhodnutí a určil, že v případě autonomního společenství Galície nepředstavovaly provedené operace nedovolenou státní podporu,

podpůrně pro případ, že nevyhoví předchozímu návrhu, zrušil napadené rozhodnutí a určil, že RETEGAL není přímým ani nepřímým příjemcem nedovolané státní podpory a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutí napadené v této věci je totožné s rozhodnutím napadeným ve věcech T-461/13, Španělsko v. Komise, T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi v. Komise.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné těm, které byly uplatněny v uvedených věcech.

Žalobce poukazuje zejména na:

1.    Nesprávné právní posouzení při určení existence státní podpory podle čl. 107 odst. 1 SFEU.2.    Porušení čl. 106 odst. 2 SFEU, když Komise nezohlednila, že sporná opatření jsou slučitelná se společným trhem.3.    Porušení čl. 107 odst. 3 SFEU, jelikož napadené rozhodnutí, ačkoli uznává, že v dotčeném veřejném odvětví existují strukturální rozdíly a že sporné veřejné opatření rovněž sleduje cíl veřejného zájmu, kvalifikuje státní podporu jako neslučitelnou se společným trhem, protože porušuje kritérium technologické neutrality.4.    Nesprávné posouzení ohledně existence nedovolené státní podpory v případě RETEGAL, instrumentálního prostředku autonomního společenství Galície, jelikož uvedený prostředek se omezuje na nabytí a instalaci zařízení financovaných se sporných veřejných fondů, aby byly dříve předány do užívání obcím, které mohou zajistit veřejné

televizní vysílání v rurálních a odlehlých regionech a tím kompenzovat výpadek na trhu existující v uvedených oblas

tech.