Language of document :

30. augustil 2013 esitatud hagi – Comunidad Autónoma de Galicia versus komisjon

(Kohtuasi T-463/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Hispaania) (esindajad: advokaadid M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus, tunnistades, et Galicia autonoomse piirkonna osas ei kujutanud rakendatud meetmed endast ebaseaduslikku riigiabi;

teise võimalusena juhuks, kui eelmist nõuet ei rahuldata, tühistada vaidlustatud otsus, tunnistades, et RETEGAL ei ole otseselt ega kaudselt saanud ebaseaduslikku riigiabi; ning

mõista käesoleva menetluse kulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas vaidlustatud otsus on sama, mis vaidlustati kohtuasjades T-461/13: Hispaania vs. komisjon, ja T-462/13: Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi vs. komisjon.

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati mainitud kohtuasjades.

Täpsemalt väidetakse, et:

Rikuti õigusnormi, kui tuvastati, et eksisteerib riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 mõttes.

Rikuti ELTL artikli 106 lõiget 2, sest komisjon ei asunud seisukohale, et vaidlustatud meetmed on siseturuga kokkusobivad.

Rikuti ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c, sest ehkki vaidlustatud otsuses tunnistatakse, et kõnealuses avalikus sektoris eksisteerib strukturaalne puudujääk ning et vaidlusalune avalik sekkumine toimus üldistes huvides, tunnistatakse riigiabi selles otsuses ühisturuga kokkusobimatuks tehnoloogia neutraalsuse kriteeriumi rikkumise tõttu.

Tuvastusega, et RETEGAL-ile oli Galicia autonoomse piirkonna meetmega antud ebaseaduslikku riigiabi, tehti kaalutlusviga, sest nimetatud meede piirdus üksnes seadmete ostu ja paigaldamisega, mida rahastati vaidlusalustest avalikest vahenditest, kusjuures need seadmed anti pärast kohalike omavalitsuste kasutusse, et viimased saaksid pakkuda avalikku teleringhäälinguteenust maakohtades ja äärealadel ja kõrvaldada seega neis piirkondades eksisteerinud turutõrge.