Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 30. augustā – Comunidad Autónoma de Galicia/Komisija

(lieta T-463/13)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Comunidad Autónoma de Galicia (Santjago de Kompostela, Spānija) (pārstāvji – M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, atzīstot, ka Galisijas Autonomās kopienas gadījumā īstenotie pasākumi nav bijuši nelikumīgs valsts atbalsts;

pakārtoti gadījumam, ja iepriekšējais prasījums netiktu apmierināts, atcelt apstrīdēto lēmumu, atzīstot, ka RETEGAL nav nelikumīga valsts atbalsta nedz tieša, nedz netieša saņēmēja; un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā apstrīdēts tiek tas pats lēmums, kas lietā T-461/13 Spānija/Komisija un lietā T-462/13 Comunidad Autónoma del País Vasco un Itelazpi/Komisija.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi minētajās lietās jau izklāstītajiem.

Īpaši tiek apgalvots, ka:

atzīstot valsts atbalsta esamību LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā;

attiecīgos pasākumus Komisijai neuzskatot par saderīgiem ar iekšējo tirgu, esot pārkāpts LESD 106. panta 2. punkts;

esot pārkāpts LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts, jo apstrīdētajā lēmumā, lai arī atzīstot, ka attiecīgajā publiskajā sektorā ir strukturālas nepilnības un strīdīgā publiskās varas iejaukšanās atbilst vispārēju interešu mērķim, šis valsts atbalsts tik un tā tiek kvalificēts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu, pamatojoties uz to, ka neesot ticis ievērots tehnoloģiskās neitralitātes princips;esot pieļauta kļūda vērtējumā par to, ka nelikumīgs valsts atbalsts it kā esot bijis Galisijas Autonomās kopienas instrumentālās struktūras RETEGAL gadījumā, jo šī struktūra ir vienīgi iegādājusies un uzstādījusi ar strīdīgajiem publiskajiem naudas līdzekļiem finansētu aprīkojumu, kas pēc tam nodots pašvaldībām, lai tās spētu sniegt televīzijas apraides sabiedrisko pakalpojumu lauku un attālajos apvidos, tādējādi novēršot šajos apvidos pastāvējušo tirgus nepilnību.