Language of document :

Beroep ingesteld op 30 augustus 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia/Commissie

(Zaak T-463/13)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spanje) (vertegenwoordigers: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het bestreden besluit nietig te verklaren op grond van de vaststelling dat, wat de Comunidad Autónoma de Galicia betreft, de getroffen maatregelen geen onrechtmatige staatssteun vormen;

subsidiair, voor het geval dat de eerste vordering wordt afgewezen, het bestreden besluit nietig te verklaren op grond van de vaststelling dat RETEGAL noch rechtstreeks noch indirect onrechtmatige steun heeft ontvangen, en

de Europese Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het beroep in de onderhavige zaak is gericht tegen hetzelfde besluit als dat in de zaken T-461/13, Spanje/Commissie, en T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco en Itelazpi/Commissie.

De middelen en voornaamste argumenten komen overeen met die welke in die zaken zijn aangevoerd.

Verzoekster stelt in het bijzonder dat de Commissie:

het recht onjuist heeft toegepast voor zover zij heeft vastgesteld dat er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU;

artikel 106, lid 2, VWEU heeft geschonden, voor zover zij heeft vastgesteld dat de betrokken maatregelen onverenigbaar zijn met de interne markt;

artikel 107, lid 3, sub c, VWEU heeft geschonden, voor zover zij in het bestreden besluit de steunmaatregel onverenigbaar verklaart met de interne markt op grond dat het beginsel van technologische neutraliteit is geschonden, ofschoon zij erkent dat de betrokken publieke sector kampt met structureel marktfalen en dat het overheidsoptreden in kwestie een doel van algemeen belang nastreeft;

een beoordelingsfout heeft gemaakt, voor zover zij zich op het standpunt heeft gesteld dat RETEGAL, een instrumenteel middel van de Comunidad Autónoma de Galicia, onrechtmatige staatssteun heeft ontvangen, aangezien die entiteit de met de betrokken openbare middelen gefinancierde apparatuur enkel heeft gekocht en geïnstalleerd teneinde haar nadien ter beschikking te stellen van de gemeenten, zodat die de publieke televisieomroepdienst konden verrichten in rurale en afgelegen gebieden en op die wijze het marktfalen in die gebieden konden verhelpen.