Language of document :

Žaloba podaná 30. augusta 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia/Komisia

(vec T-463/13)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španielsko) (v zastúpení: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie, pričom vyhlási, že v prípade autonómneho spoločenstva Galícia uskutočnené operácie nepredstavovali nedovolenú štátnu pomoc,

subisidiárne pre prípad, že nevyhovie predchádzajúcemu návrhu, zrušil napadnuté rozhodnutie, pričom vyhlási, že RETEGAL nie je priamym ani nepriamym príjemcom nedovolanej štátnej pomoci a

zaviazal Európsku Komisiu na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté rozhodnutie v prejednávanej veci je totožné s napadnutým rozhodnutím vo veciach T-461/13, Španielsko/Komisia, a T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi/Komisia.

Dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam už uvedeným v týchto veciach.

Žalobca najmä poukazuje na:

1.    Nesprávne právne posúdenie pri konštatovaní existencie štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

2.    Porušenie článku 106 ods. 2 ZFEÚ, keďže Komisia nezobrala do úvahy to, že sporné opatrenia sú zlučiteľné so spoločným trhom.3.    Porušenie článku 107 ods. 3 ZFEÚ, keďže napadnuté rozhodnutie, hoci uznáva, že v dotknutom verejnom sektore existuje štrukturálny rozdiel a že sporné verejné opatrenie takisto sleduje cieľ verejného záujmu, kvalifikuje štátnu pomoc ako nezlučiteľnú so spoločným trhom z dôvodu, že porušuje kritérium technologickej neutrality.4.    Nesprávne posúdenie, pokiaľ ide o existenciu nedovolenej štátnej pomoci v prípade RETEGAL, inštrumentálneho prostriedku autonómneho spoločenstva Galícia, keďže sa uvedený prostriedok obmedzil na nadobudnutie a inštalovanie zariadení financovaných zo sporných verejných fondov, aby boli neskôr prevedené do užívania obciam, ktoré by mohli zabezpečovať verejné televízne vysielanie vo vidieckych a odľahlých oblastiach a tak vykompenzovať výpadok na trhu, ktorý existoval v týchto oblastiac

h.