Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2015 – Comunidad Autónoma de Galicia a Retegal v. Komise

(Spojené věci T-463/13 a T-464/13)1

„Státní podpory – Digitální televizní vysílání – Podpora na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech ve Španělsku – Rozhodnutí prohlašující podpory za částečně slučitelné a částečně neslučitelné s vnitřním trhem – Pojem ‚podnik‘ – Hospodářská činnost – Zvýhodnění – Služba obecného hospodářského zájmu – Selektivní povaha – Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Povinnost uvést odůvodnění“

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Comunidad Autónoma de Galicia (Španělsko) (zástupci: M. Lorenzo Outón a P. Egerique Mosquera, advokáti) (věc T-463/13) a Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Santiago de Compostella, Španělsko) (zástupci: F. García Martínez a B. Pérez Conde, advokáti) (věc T-464/13)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier, B. Stromsky a P. Němečková, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: SES Astra (Betzdorf, Lucembursko) (zástupci: F. González Díaz a F. Salerno, advokáti, ve věci T-463/13 též V. Romero Algarra, advokátka)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2014/489/EU ze dne 19. června 2013 o státní podpoře SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] poskytnuté Španělským královstvím na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech (kromě oblasti Kastilie-La Mancha) (Úř. věst. L 217, s. 52)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Comunidad Autónoma de Galicia (Španělsko) a Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal), ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a společností SES Astra.

____________

1 Úř. věst. C 304, 19.10.2013.