Language of document :

Üldkohtu 26. novembri 2015. aasta otsus – Comunidad Autónoma de Galicia ja Retegal versus komisjon

(liidetud kohtuasjad T-463/13 ja T-464/13)1

(Riigiabi – Digitaaltelevisioon – Abi maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks Hispaania äärealadel ja vähemasustatud piirkondades – Otsus, millega abi tunnistatakse osaliselt siseturuga kokkusobivaks ja osaliselt siseturuga kokkusobimatuks – Mõiste „ettevõtja” – Majandustegevus – Eelis – Üldist majandushuvi pakkuv teenus – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Comunidad Autónoma de Galicia (Hispaania) (esindajad: advokaadid M. Lorenzo Outón ja P. Egerique Mosquera ) (kohtuasi T-463/13), ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Santiago de Compostela, Hispaania) (esindajad: advokaadid F. García Martínez ja B. Pérez Conde) (kohtuasi T-464/13)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier, B. Stromsky ja P. Němečková)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (esindajad: advokaadid F. González Díaz ja F. Salerno ja kohtuasjas T-463/13 V. Romero Algarra)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsus 2014/489/EÜ, millega tunnistati osaliselt siseturuga kokkusobimatuks riigiabi, mida Hispaania Kuningriik andis maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks äärealadel ning väheasustatud piirkondades (välja arvatud Castilla-La Mancha) (riigiabi SA.28599 (C 23/2010 (ex NN 36/010, ex CP 163/2009)) (ELT L 217, lk 52).

Resolutsioon

Jätta hagid rahuldamata.

Jätta Comunidad Autónoma de Galicia (Espagne) ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni ja SES Astra kohtukulud.

____________

1     ELT C 304, 19.10.2013.