Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2015 r. – Comunidad Autónoma de Galicia i Retegal / Komisja

(Sprawy połączone T-463/13 i T-464/13)1

[Pomoc państwa – Telewizja cyfrowa – Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na oddalonych i mniej zurbanizowanych obszarach w Hiszpanii – Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną i za częściowo niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie przedsiębiorstwa – Działalność gospodarcza – Korzyść – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Selektywny charakter – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Nowa pomoc – Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de Galicia (Hiszpania) (przedstawiciele: M. Lorenzo Outón i P. Egerique Mosquera, adwokaci) (sprawa T-463/13) i Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Santiago de Compostela, Hiszpania) (przedstawiciele: F. García Martínez i B. Pérez Conde, adwokaci) (sprawa T-464/13)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, B. Stromsky i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: SES Astra (Betzdorf, Luksemburg) (przedstawiciele: F. González Díaz i F. Salerno oraz w sprawie T-464/13 V. Romero Algarra, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2014/489/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] wdrożonej przez Królestwo Hiszpanii na rzecz rozwinięcia [wdrożenia] naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych (poza regionem Kastylia-La Mancha) (Dz.U. L 217, s. 52).

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Comunidad Autónoma de Galicia (Hiszpania) i Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską i  SES Astra.

____________

1 Dz.U. C 304 z 19.10.2013.