Language of document : ECLI:EU:T:2015:901

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 26.11.2015 – Comunidad Autónoma de Galicia ja Retegal vastaan komissio

(yhdistetyt asiat T‑463/13 ja T‑464/13)

Valtiontuki – Digitaalitelevisio – Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla Espanjassa – Päätös, jolla tuki todetaan osittain sisämarkkinoille soveltuvaksi ja osittain niille soveltumattomaksi – Yrityksen käsite – Taloudellinen toiminta – Etu – Yleisen taloudellisen edun mukainen palvelu – Valikoivuus – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – Perusteluvelvollisuus

1.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet – Komission jäsenvaltiolle osoittama päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Tuen myöntäneen aluetason viranomaisen nostama kanne – Tutkittavaksi ottaminen (SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 36 kohta)

2.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet – Erikseen koskeminen – Komission päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Tuensaajan kanne – Tutkittavaksi ottaminen (SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 37–40 kohta)

3.                     Kilpailu – Unionin säännöt – Ne, joille säännöt on osoitettu – Yritykset – Käsite – Taloudellisen toiminnan harjoittaminen – Maanpäällisen verkon digitaalitelevision levittäminen, ylläpito ja käyttö syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla – Markkinoiden olemassaolo – Kyseessä ei ole julkisen vallan käyttö – Kuuluminen kilpailusääntöjen alaan (SEUT 107 artiklan 1 kohta) (ks. 53–63)

4.                     Valtiontuki – Käsite – Edun myöntäminen tuensaajille – Maanpäällisen verkon digitaalitelevision parantamiseen ja laajentamiseen syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla tarkoitettujen varojen vastaanottaminen kuuluu käsitteen alaan (SEUT 107 artiklan 1 kohta) (ks. 67–72)

5.                     Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Tukijärjestelmää voidaan arvioida kokonaisuutena (SEUT 107 artiklan 3 kohta ja SEUT 108 artikla) (ks. 78, 136 ja 159 kohta)

6.                     Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Toimenpide, josta hyötyvät tietyn tyyppistä teknologiaa käyttävät toimijat muita teknologioita käyttävistä toimijoista poiketen – Toimenpidettä on pidettävä valikoivana (SEUT 107 artiklan 1 kohta) (ks. 84 ja 85 kohta)

7.                     Kilpailu – Yritykset, jotka tuottavat yleisen taloudellisen edun mukaisia palveluja – Yleisradiotoiminta – Yleisen taloudellisen edun mukaisten palvelujen määrittäminen – Lähetyspalvelujen suorittaminen ja radioverkkojen käyttö voidaan erottaa toisistaan (SEUT 107 artiklan 1 kohta) (ks. 103, 104, 106 ja 107 kohta)

8.                     Valtiontuki – Komission päätös – Tuomioistuinvalvonta – Tosiseikkojen ja näytön vapaa arviointi (ks. 109 kohta)

9.                     Valtiontuki – Kielto – Poikkeukset – Komission harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Rajat (SEUT 107 artiklan 3 kohta) (ks. 119–121 kohta)

10.                     Valtiontuki – Kielto – Poikkeukset – Toimenpiteen toteuttamishetkellä vallitsevan tilanteen huomioon ottaminen (SEUT 107 artiklan 3 kohta) (ks. 127, 128 ja 132 kohta)

11.                     Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Tiedonanto digitaalisiin lähetyksiin siirtymisestä – Oikeudellinen luonne – Ohjeelliset käytännesäännöt, joilla komissio rajoittaa harkintavaltaansa (SEUT 107 artiklan 3 kohta ja SEUT 108 artikla; komission tiedonanto KOM(2003) 541 lopullinen) (ks. 142 kohta)

12.                     Valtiontuki – Kielto – Poikkeukset – Tuet, jotka voidaan katsoa sisämarkkinoille soveltuviksi – Arviointi SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan kannalta – Aiempaa käytäntöä ei oteta huomioon (SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta) (ks. 146 kohta)

13.                     Tuomioistuinmenettely – Kanne – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista – Kanneperusteen tueksi esitettyjä väitteitä koskevat samanlaiset vaatimukset (Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen (1991) 44 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 147 kohta)

14.                     Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Valtion peräkkäiset toimenpiteet, jotka liittyvät erottamattomasti toisiinsa – Toteutettuja toimenpiteitä voidaan arvioida kokonaisuutena (SEUT 107 artiklan 3 kohta ja SEUT 108 artikla) (ks. 158 ja 159 kohta)

Aihe

Vaatimus valtiontuesta SA.28599 ((C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09)), jota Espanjan kuningaskunta on myöntänyt maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla (Kastilia-La Manchan ulkopuolella), 19.6.2013 annetun komission päätöksen 2014/489/EU (EUVL L 217, s. 52) kumoamiseksi

Ratkaisu

1)

Kanteet hylätään.

2)

Comunidad Autónoma de Galicia ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja SES Astran oikeudenkäyntikulut.