Language of document :

Жалба, подадена на 13 юли 2011 г. - ZZ/Европейска комисия

(Дело F-67/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя във връзка с изпълнението от страна на ответника на решението на Съда на публичната служба от 9 юни 2010 г. по дело F-56/09 и с поправянето на вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за отхвърляне на искането от 28 февруари 2011 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, докладната записка от 24 юни 2011 г.,

да се постанови, че Европейската комисия незаконосъобразно се е въздържала да приеме мерките за изпълнение на точка 2 от диспозитива на решението на Съда на публичната служба от 9 юни 2010 г. по дело F-56/09, особено що се отнася до унищожаването на фотографиите, посочени в тази точка от диспозитива, и до съобщаването на жалбоподателя на информация за унищожаването,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 2 831 EUR като обезщетение за претърпените от последния вреди, включително до днешна дата, поради неприемането на всички мерки за изпълнение на съдебното решение от 9 юни 2010 г., заедно с лихвите върху посочената сума в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от утре до деня, в който посочената сума от 2 831 EUR бъде получена от жалбоподателя,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 12 EUR на ден за всеки следващ ден неприемане от страна на Европейската комисия на всички мерки за изпълнение на съдебното решение от 9 юни 2010 г., считано от утре до 180-тия ден, следващ датата 4 март 2011 г., заедно с лихвите върху посочената сума от 12 EUR на ден в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от 181-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г., до деня, в който посочената сума от 12 EUR бъде получена от жалбоподателя,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 15 EUR на ден за всеки следващ ден неприемане от страна на Европейската комисия на всички мерки за изпълнение на съдебното решение от 9 юни 2010 г., считано от 181-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г., до 270-тия ден, следващ датата 4 март 2011 г., заедно с лихвите върху посочената сума от 15 EUR на ден в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от 271-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г., до деня, в който посочената сума от 15 EUR бъде получена от жалбоподателя,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 18 EUR на ден за всеки следващ ден неприемане от страна на Европейската комисия на всички мерки за изпълнение на съдебното решение от 9 юни 2010 г., считано от 271-вия ден до 360-тия ден, следващ датата 4 март 2011 г., заедно с лихвите върху посочената сума от 18 EUR на ден в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от 361-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г., до деня, в който посочената сума от 18 EUR бъде получена от жалбоподателя,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 25 EUR на ден за всеки следващ ден неприемане от страна на ЕК на всички мерки за изпълнение на съдебното решение от 9 юни 2010 г., считано от 361-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г., ad infinitum, която да се изплаща периодично на жалбоподателя в края на всеки период от 360 дни, изтекъл след 361-вия ден, следващ датата 4 март 2011 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________