Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 13. jūlijā - ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-67/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraidīts prasītāja lūgums atbildētājai izpildīt Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija spriedumu lietā F-56/09 un atlīdzināt zaudējumus, kas šķietami nodarīti prasītājam

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar ko noraidīts 2011. gada 28. februāra lūgums;

tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, atcelt 2011. gada 24. jūnija ziņojumu;

atzīt, ka Eiropas Komisija nelikumīgi nav veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija sprieduma lietā F-56/09 rezolutīvās daļas 2. punktu, it īpaši ievērojot šajā rezolutīvās daļas punktā minēto fotogrāfiju iznīcināšanu un informācijas par iznīcināšanu nosūtīšanu prasītājam;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 2831 apmērā kā kompensāciju par zaudējumiem, kas prasītājam līdz šai dienai nodarīti visu to pasākumu neveikšanas dēļ, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2010. gada 9. jūnija spriedumu, kopā ar procentu maksājumu par šo summu ar likmi 10 % apmērā gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no rītdienas un līdz brīdim, kad prasītājam tiks samaksāta iepriekš minētā summa EUR 2831 apmērā;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 12 dienā par katru papildu dienu, kad Eiropas Komisija nebūs veikusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2010. gada 9. jūnija spriedumu, sākot no rītdienas un līdz 180. dienai pēc 2011. gada 4. marta, kopā ar procentu maksājumu par šiem EUR 12 dienā ar likmi 10 % gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 181. dienas pēc 2011. gada 4. marta un līdz dienai, kad prasītājam tiks samaksāta iepriekš minētā summa EUR 12 dienā;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 15 apmērā dienā par katru papildu dienu, kad Eiropas Komisija nebūs veikusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2010. gada 9. jūnija spriedumu, sākot no 181. dienas pēc 2011. gada 4. marta un līdz 270. dienai pēc 2011. gada 14. marta, kopā ar procentu maksājumu par šiem EUR 15 dienā ar likmi 10 % gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 271. dienas pēc 2011. gada 4. marta un līdz dienai, kad prasītājam tiks samaksāta iepriekš minētā summa EUR 15 dienā;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 18 apmērā dienā par katru papildu dienu, kad Eiropas Komisija nebūs veikusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2010. gada 9. jūnija spriedumu, sākot no 271. dienas un līdz 360. dienai pēc 2011. gada 4. marta, kopā ar procentu maksājumu par šiem EUR 18 dienā ar likmi 10 % gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 361. dienas pēc 2011. gada 4. marta un līdz dienai, kad prasītājam tiks samaksāta iepriekš minētā summa EUR 18 dienā;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 25 apmērā dienā par katru papildu dienu, kad Komisija nebūs veikusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2010. gada 9. jūnija spriedumu, sākot no 361. dienas pēc 2011. gada 4. marta un ad infinitum, kas prasītājam samaksājami periodiski katra 360. dienu perioda beigās, sākot no 361. dienas pēc 2011. gada 4. marta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________