Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-65/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: O. Mader, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým boli žalobcovi za hodnotené obdobie roka 2004, počas ktorého bol dočasne preložený na Európsky dvor audítorov, pridelené len 2 body

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovaného z 19. júla 2010, ktorým sa žalobcovi pri jeho hodnotení za rok 2004 nepriznáva tretí bod, ako aj rozhodnutie žalovaného z 28. apríla 2011, ktorým sa zamietla/zamieta sťažnosť žalobcu proti uvedenému rozhodnutiu z 19. júla 2010,

zaviazať žalovaného na vyplatenie odškodnenia za nemateriálnu škodu, ktorú utrpel a ktorej výšku má určiť súd podľa svojej úvahy,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________